دانش و سلامت

عکسl عجیب و غریب‌ترین و در عین حال زیباترین دریاچه‌های دنیا که هوش را از سر می‌پرانند

ارش گزارشی رآنلایندکتر راسل وهل، دانشمند دانشکده لوم انواع مختلف لبک سرد، رخی دیگر مانند آرامی، رخی اسید، رخ لیایی، رخی ور، رخی د لال، لبک ایی وجود دارد ریباً در محیطی وبی رشد می نند.

راوانید:

سل راتی ناپدید میوند!

لم | رئیسی این دو دلیل نمی ارد اینستاگرام رای میشه لتر ود!

سیاری از ای دارای مشخصات وری متراکم ستند و دمای نها 90 درجه ارنهایت ا الاتر می رسد. ان رایط را ار انوران و اهان مطلوب نیست، اما از نجایی

سل و ریبرین و در ن ال اترین دریاچه های دنیا وش را از سر میراند

مه رم منشور رگ ارک ملی لواستون رگترین در مریکای مالی و سومین در آن است. این مه می واند 188 درجه ارنهایت برسد و میکروب ا در

دکتر کوهل گفت: آبی که از پایین می آید مملو از سولفید هیدروژن، آهن، متان و انواع مواد شیمیایی است. آهی اوقات رنگدانه دارند.”

را رنگ ا نین لقه ای مشخص دارند

در مرکز نقدر دا است نمی واند در نجا رشد ند، را الص نگه می دارد. نواحی رد و نارن سردتر ستند و انواع مختلفی از اکتری ا در مناطق رشد می ند.

سل و ریبرین و در ن ال اترین دریاچه های دنیا وش را از سر میراند

این مه رم در Waiotapu، نیوزیلند، اری را از رف وش الا مد ن متبادر مند. ار معلق در الای وض وسط دیده ای مشابه ایجاد می ود. CO2 از ر ا می ند و اثر مه لود ایجاد می ند. لیایی رم است و دمای ن ا 165 ارنهایت می رسد. لقه نارنجی اطراف استخر، محصولی از رسوبات سولفید لزات اسنپن است.

سل و ریبرین و در ن ال اترین دریاچه های دنیا وش را از سر میراند

این دریاچه سبز مایل می در له آن ایرازو در استاریکا رار دارد. این ان ال رین ار در سفر آن اف اندی، رئیس مهور سابق مریکا استاریکا در سال 1963 وران رد. این دریاچه رنگ خود را از محصولات جانبی معدنی آتشفشان در حال فوران می گیرد، که آب باران در هنگام پایین آمدن از دهانه آتشفشان آن را جذب می کند و در حالی که این دریاچه به سبز بودن شهرت دارد، به گازهای آزاد شده از زیرزمین بسته می شود. می واند رن ن را نیز رمز، ورتی ا اکستری ر دهد.

سل و ریبرین و در ن ال اترین دریاچه های دنیا وش را از سر میراند

غیرمعمول گرم و شوری زیاد، دریاچه ناترون در تانزانیا را برای بیشتر موجودات نامطلوب می‌کند، انواع خاصیت از جلبک‌ها در این شرایط شور فوق‌العاده رشد می‌کنند. سیانوباکتری رمز نگ ده دریاچه ناترون رنگ می دهد و نوان منبع ایی رای لامینگوهای محلی مل م مل .

سل و ریبرین و در ن ال اترین دریاچه های دنیا وش را از سر میراند

دریاچه رتبا ا لاک رز رنگ ورتی است. در وشه مال ربی مان ایده ل رای دیدن دریاچه لگون در ل (اواخر نوامبر ا وئن) Dunaliella salina است، میکروارگانیسمی رنگدانه دریاچه لیرغم اهر رمعمولش، رای نا در ن ر است.

227227

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا