عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

در ادامه، از لنتر دید وسته است ا ردستان رفتار و از لم و ستم اوباش ر مدم لوگیری. مضامین دالت واهانه در این رمان الب است. الا این مل می ده ا نه، ری نداریم.

رمان مایون رف نفاذ افت ن ون منظر نر ناس و مکمن میر آنلاین نویر آنیت اساس، مواره. رفاه الا را و رعایا و راغ الامه ا و رایا می د، لهذا در این وقت ارباب و رعایا و احب نیچه الکای نائین رضاندند میرزا دالباقی لانتر. انواع دسلوکی و ر و دی لاف ساب ایشان را می بینند، و از سلوک او راضی می کنندو سابقا سب الاحکام مطاعه، لانتری مزبور اء و اجداد نجابت و رفعت العالی ناه نظام میرزا ابوالبقا. مشارالیه در نهایت وش سلوکی است و ابلیت و اهلیت دمت مزبور را دارد، و لانتری او راضی و اکرند. ،حسب الاستدعای ارباب و رعایا و صاحبان بنیچه از ابتدایی ئیلان ئیل کلانتری قصبه، این را به تغییر عبدالباقی مزبور به نجابت و رفعت العالی پناه … میرزا ابوالبقای مشار الیه مفوض و مرجوع فرمودند که به واجبی به امر مزبور و لوازم آن قیام و اقدام کردند. نمود نوعی سلوک با کافه عجزه و زیردستان و ضعفا مسلوک دارد که همگی از حسن سلوک او راضی و شاکر بوده است … نگذارد به هیچ وجه من الوجوه از اقویا ستمی بر ضعفا و زیردستان واقع شود و دفع ستم و محدث شده باشد، دست تسلط و تطاول کند. ارباب لم از سر رعایا وتاه اشد، الواط و اجامره و اوباش را منع.،رمان ا و رقم ای وی و اجار، ابخانه ملک، )

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا