عمومی

فوتبال در مشت اینستاگرام – مجله ایرانی

اد ار اید از ودمان رسیم ا وتبالی

ارش مجله ایرانی، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «اینستاگرام؛ مرحلهای اثیرگذاری رسیده در ر وزهای وانایی دهی و دا ن ا وتبال م از این اعده مستثنی نیست و اید وان رحال در دنیایی میلیونها نفر، آنیه اگر این اثیر ر نبه منفی داشته باشد مثبت است. وقتی چهره‌های اظهارنظرهای مختلف را از طریق اینستاگرام انجام می‌دهند و حتی بارگذاری یک عکس در این بستر هم می‌توانند سوژه‌های بسیاری را به رسانه‌ها بدهند، چگونه می‌توان ماهیت تأثیرگذاری اینستاگرام را زیر سوال برد؟

اینستاگرام مربی استقلال و رید رسپولیس را وض رد!

در اید ان ادعای اینستاگرام مدتاست نقش وقتی که سردار آجورلو صاحب استقلال، دوش در دوش رئیس جدید پرتغالی است که می‌خواهد یک گزینه داخلی را داشته باشد و هواداران با موضعگیری منفی در فضای مجازی اجازه دهد این کار را انجام دهد، یعنی این شبکه اجتماعی حتی از حد معمول هم بیشتر باشد. . ایی واداران استقلال وقتی از ور رضا نایتی روی نیمکت این م د، سابی نسبت به این اتفاق واکن نان. نها وهای مختلف درخواستی، التماسی و دیدی از رین لزنان اریخ اشگاهان واستند اینا سردت . اینجا ود اینستاگرام اثیرش را اشت.

البته رای اشگاه رقیب م مشابه این اتفاق رخ داد. وقتی ایعه د میلاد پور ازی در استقلال میواد راهن رمز را وشد، سابی و سمت چپ رفت. از اربردهای اینستاگرام، وایرال دن ویدئوهای دیمی ریخوانی پور رای رسپولیسیا ود. نها ا استناد اتفاقات دت نسبت ور مدافع لگهر در ماشین موضع رفتند. رشیوکردن سهای دیمی ا راهن استقلال م افی نبود و مدیران رسپولیس ا ار ای مجازی، د ن راب ای او مایش را از رشیو درآورد ا نشان دهد مردان استقلالی است و نه رای مدت وتاهی نمیوا.

ام رصتلبان

اینستاگرام همان‌طور که می‌تواند بخش زیادی از طرفداران فوتبال را به کرسی بنشاند، به همان اندازه که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، می‌شود. رای مثال اگر و ای مجازی ا ازیکن مسو نباشد، املا میوانند آری ند ازیکن مزبور راهه ده. نمونه‌های آن هم در فصول اخیر به‌شدت زیاد بوده‌اند و برخی از افراد هم در لفافه به آن اشاره کرده‌اند که مثلاً فلان پیج مالی را تامین کند و همین موضوع باعث شود تا فضای مجازی به‌شدت بر روی آنها باشد. در روزهایی اکثریت مردم اوقات ادی از انهروز را در اینستاگرام اسپری وص اگر از ایگاه مجازی وی رهمند اشید. مردم اتفاقات فوتبالی را به دقت رصد می‌کنند، اما گاهی اوقات خواسته یا ناخواسته، اسیر موج تخریب یا تقدیس چهره‌هایشان می‌شوند که شاید اگر با دقت بیشتر به موضوع نگاه می‌کنند، با این مسیر همراه نباشند. اد ار اید از ودمان رسیم ا وتبالی مثل مه ا، «اندازه» مهم است.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا