عمومی

قانون درباره خیانت مرد و وضعیت زن چه می گوید؟

طفل شیرخوار فارغ از همهمه‌ی محکمه و آه و ناله‌ای بزرگترهاT به سینه مادر پناه برده، سرگرم مکیدن شیره‌ی جان مادر بود که گویی جهان هستی و مخلوقات عالم خلاصه شده در او . مادرش اما آن سالن انتظار، کودکان هفت هشت ساله با شور و هیجانی دوست داشتنی، چنان فضای پرهیاهو و شادانه ای رقم زده بودند که گویی آن از سالن جهانی جدا از محکمه و فضای پراسترس آن و تنها رای قابل اجرا در آن سو. ، حکم به بازی بالا بلندی با صندلی های محکمه ، لابه لای خنده و قهقهه کودکانه ی بچه ها چهره ی گرفته و درمانده ی زنی تنها ، نشسته بر نیمکت محکمه توجه ام را جلب کرد ، در نگاه مادری دیدم چشم نگران فرزندان اول ومشغول اطعام طفل. ویش م ا،چشم مین دوختم ا مزاحم افت مادر و ل ر واره نشوم.

هیبت مادری که به حکم مادر بودن مکلف بود، فارغ از هر ملاحظه ای مطیع مطالبه ی نوزاد خویش پستان به دهانش بگذار. ارزانی ر وشه اش ند.درک این س و ال میمه

سر به زیر سرگرمی یادداشت کارهای روزانه ام شدم که صدای شکستن تخته چوبی از نیمکت سالن انتظار همصدا با فریاد استمداد مادر و گریه های طفل نوپا حکمِ امریه بود به دویدن سمت کودک و بیرون کشیدن پای طفل معصوم از لای تخته ی شکسته، همین. ادثه، د سبب بروزه من و مادر. پیش از هر کلامی با آبنبات و شکلات های داخل کیفم ،مقدمات پایان یافتن گریه ی پسر بچه و سور و سات مابقی بچه ها را فراهم کرد. دن وزک ا، دوباره ازی و مشغول وند.

مادر،توصیف این مخلوق خدا در هیچ کلام و کتابتی نمی گنجد، مادر را با هر تعبیر و توصیفی که بخوانیم به حکم دیده و در روزگار خود شنیده مفهومی جز نماد عشق و ایثار به ذهن نمی رسد، مخلوقی که جوهره اش سرشته شده با صبح. و مل. گویی با بسته شدن هر نطفه ای، جامه ای از رنج و ایثار قواره ی تن مادر می کنند که دراین بین اهریمن خیانت از سوی اراذلی در هیبت جنس مذکر که به اشتباه نام پدر بر خویش نهاده اند،تلخ ترین و منفورترین دشمن هر مادری. است و وی را مین ر می ند!

لخی باعث می ود رای اران ار مرتبه مَثَل از ماست ر ماست را وییم و نویم مانی در می ابی واهر ن دوست دوران ودکی اش ریم او اوز رده و اِ مدستی مذکر نامی لیل ر از ویش این اصول اهل و د ده اند!

مادر بچه ها ناله کنان گفت: من ساده فکر می کنم، خواهرم از سر دلسوزی برای اینکه من دست تنها نباشم و کمک حالم باشه میاد خونه ام، نگو مار که نه افعی توی آستین داشتم و …

انشالله نی نبینه من دیدم! بعد از ظهری می خواستم بچه ها را ببرم حمام که سرزده و سانتی مانتال آمد خونه، وقتی بهش گفتم بچه ها را ببرم حمام خونه ی مادر گفت: برو خواهر، منم می مونم خونه، شام درست می کنم تا بابای بچه ها شب بهونه. ام نگیره… از مرد وس از رتم وقعی ندارم ل ر ا ردن دوست میمی ام ودشون نشون داده ود.، درد و دادم از خواهری هست که براش مادری کردم …روزی که دنیا آمد با ده سال سن براش کارهایی کردم که مادر برا بچه اش نمی کند، خیر سرم گفتم می فرستمش دانشگاه سری توی سرها در میاره، النگوهام و فروختم، کردم. رج دانشگاهش…خوب دستمزدم و دادم سفید ا…

در نگاه غم آلود مادر قطرات اشک فریادی بود محصول قلبی شکسته و به فنا رفتن شادی و خوشی روزهایی که سهم جوانی او بود و فرزندانش، بلور اشک که روی گونه های تکیده اش جاری شد با آه و سوزی ناشی از سوختن و ساختن گفت: ای رادر از و ناله نم؟ از دوست و نا رفیقی نمک ورد و نمکدان ست ا از واهری اره نم ود و ریم ر وشه ام اوز رد؟

مرتیکه ا سرِ نجاه و ندسالگی ا داشتن سه اسب و نوش نرده از مال ا نوب. من و این ل ای معصوم را معطل لقمه ای نان و رعه ای رها رده،سه سال و ماه ار است من و این سه ل معصوم واره دادگاه و اسگاه ده ایم …

لاصه رونده:
زن در استیفاء از شرط عدم پرداخت نفقه و اذن طلاق، در این مدت به طرح دادخواست مطالبه نفقه بسنده کرده بود،اما هر مرتبه که حکمیت محکوم مرد به مرحله ی اجرای رسیده بود،پیش از سر رسید ماه ششم،زوج کل نفقه ی. معوقه را رداخت رده ا رط ذکر کرده است در ماده و انون مدنی در باب ترک انفاق و غیبت زوج در زندگی مشترک زایل شود.به عبارتی زوج با سوءاستفاده از مفاد بند۱ ۱۱۳۰ (ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت شش ماه متوالی یا ۹ماه متناوب باعث عسر و حرج زوجه است) به طوری که برنامهریزی کرده تا زوجه باشد. نتواند استناد ای مکرر وج و دم رداخت ن درخواست لاق سر وحرجی رح ند.

با اوصاف مورد اشاره و شرایط حاکم بر زندگی این زن وشوهر ادامه ی مسیر پرونده ی نفقه، مسیری نبود تا زوجه را به مقصود مورد نظر می رساند، بلکه لازم است از سایر شرایط مندرج در ماده ۱۱۳۰قانون مدنی خاص باشد. ند ماده یهای اینها و همچنین اثبات سوءرفتار جنسی زوجی که برای زوجه مسلم شده بود، در جهت هدف، هدف زوجه بهره برد مادر را به منشی ام معرفی کردم تا با هماهنگی وی قرار گیرد و با لحاظ قراردادن شرایط همراه و کمک یار وی باشم. .

وضیح وقی:
ماده و انون مدنی: گرچه تعریف مصادیق و نمونه های عسر و حرج سلیقه ای و به نظر قضاوت بستگی دارد اما باید شرایط مردی را برای زوج ها فراهم کرد که آن وضعیت را برای هر انسان متعارفی قابل پرداخت نباشد، می توان مختصر یک زندگی متعارف را با شرایط زوجه تطبیق داد. مواردی مصادیق سر وحرج وجه ده است رای مطلقه دن وی استناد رد.

رها کردن چندماهه ی زندگی، عدم وجود رابطه ای زناشویی بنا به سن و شرایط جسمانی زوجه، توجه و قانون به وضعیت سلامت زوجه، نفقه و کمتر از مدت زمانی که در (شش ماه)تعریف شده،برقراری رابطه با زنان ولو. در الب و نکاح موقت و…از مله موارد است ر ندیماده منطبق مود.

ند۴ماده۱۱۳۰قانونمدنی: ربوشتم ا رگونه سوءرفتار مستمر (ترک محل زندگی، ندادن ن و..) وجه رفا ا وجه وضعیت وجه ابل.

* وکیل دادگستری _ راز

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا