عمومی

قصه «حاج قاسم نمونه» از معلمی تا آشپزی برای امام حسین (ع)

«نمیدانم ویم! نمیدانم مصاحبه ردن ار وبی است ا د؟ نکند مصاحبه نم مه اجرش ایع ود».

ایسناپلاس _ سهیلا دیقی: «حاج اسم نمونه» اینها را میوید و ند دقیقه وقت میواهد ا ر ند. مرود سروقت وجهرنگیا و روع ر روزمین است؛ روزی سه وعده از ایران رایی مینیم.»

ا اردستانی معروف اج اسم نمونه » ماهر است اما وقت رفهاش نبوده است: از سال از ورامین ربلا مدم و رای ایران ا م.»

ا اردستانی میگوید: «دوستان من را را م در مان سالهای دمت در مدرسه از رفتم. میشه وق دوستانم رای ور در ربلا و ادمی میدیدم. وق نها اعث د من راهی وم و این موکب ایم.»

مرسم لذت معلمی و مدیریت ر است ا ادمی؟ دون لحظه ای درنگ اسخ می دهد: «خادمی. اما این را م اید ویم معلمی م دمت ود. در مان سال دمتم م ادم مردم ودم. ن م ور ادم انسانسازی، رهنگسازی و مدنسازی ود اما آن ادمی اصلا ا ن ابل النس

«حاج اسم نمونه» از معلمی ا رای امام سین (ع)

«حاج قاسم نمونه» را در این روزها یک لحظه هم بیکار نمی‌بینید، حتی یک لیوان چای خورن و یا چند دقیقه روی نشستن و برای همین مصاحبه صحبت کردن و از این کار بی‌نهایت احساس رضایت می‌کند: «من هیچ چیزی نمی‌خواهم؛ دنبال نیستم میواهم رضایت داه اشم؛ مین!»

اج اسم نمونه

مسیر نجف ربلا ر از اج اسم نمونه

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا