عمومی

قهرمان صلح – مجله ایرانی

نظر من مظلوم اریخ امام سن(ع) ستند؛ مرد نرمند ا لح، را رد. و این اقدامی ود از دش مبر(ص) اد رفته ود. اگر لح دیبیه نبود امروز اسلام نبود و اسلامی اقی نمی ماند.

از اترین ره دیپلماسی امبر(ص) لح دیبیه است. سی اگر واهد دیپلماسی رسول اللّه را مطالعه کرد، از لح دیبیه از ند و الب است در ر م. «إِنَّا َتَحْنَا لَکَ َتْحًا مُبِینًا؛ ما و را در میان لم، روزی دیم.»

هنر رسول الله(ص) در این بود که جلوی جنگ و زندگی را گرفت با وجود اینکه عده ای از افراد افراطی به آنها ایراد می دادند، اما آنها تصمیم گرفتند و قرار دادند به صلح و مقدمه آینده اسلام همین صلح حدیبیه شد و واقعاً باید باید تصمیم بگیرند. اب سیار رگ از نظر وقی و ن رد در این رارد، نری و دیپلماتیک نوشته ده است.

باید به صلح به عنوان یک ارزش نگریست نه به عنوان شکست، تفکرات تندی در زمان امام حسن(ع) وجود داشت و مخالف حضرت بودند، اما امام قدرتمندانه اقدامی که می دانستند درست است را انجام دادند و همین صلح مقدمه ماندنی تشیع و. مقدمه ربلا، امام اقر(ع) و امام ادق(ع) د.

در قرون وسطی و جنگ های صلیبی بسیاری از مسیحیان کشته شدند، اما امروز پرچمدار صلح، آشتی و دوستی مسیحیت است چرا که به این اصل رسیده است که ادیان باید عاملی برای تحقق صلح و دوستی در سراسر جهان باشند. از ره دینی انتظار می رود دم از دوستی ند و نماینده دای رحمان و رحیم است.

معلمین دینی همیشه باید از آشتی، دوستی و صفا بگویند، اظهار کرد: سالها قبل کتابی که اثر جان اف کندی در ایران چاپ شد و عنوان کتاب به فارسی «سیمای شجاعان» ترجمه شد. خلاصه این کتاب این است که شجاع ترین و قوی ترین افراد کسانی هستند که طبق مصالح ملی عمل می کنند و همه ملت ها با آنها مخالف باشند و امام (ع) دقیقاً چنین اقدامی را انجام دهند.

*رس روه مطالعات اسلامی رهنگستان لوم

65

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا