عمومی

ماکارونی، خانوارهای روستایی و دهک‌های فقیر

از سوی دیگر ار ا وهشی نشان می دهد در سال الیکه دود مین مطالعات ملی در ریحچن اقتصادی اقتصادی رونا آن می ند این سرمایه گذاری در امعه روستا این نی اثر ران دن ارد و ماکارونی ر امعه روستایی

مستند به گزارش مرکز آمار، وزن مصرف نان و غلات در دهک اول و دوم درآمدی (دهک های فقیر) 30 درصد است که به طور معناداری بیش از دهک های دهم و نهم(دهک های ثروتمند) است که حدود 22 درصد است، می باشد. از سوی دیگر در رید دهک روتمند(دهم) نسبت دهک اول ( ر) رابر است . این نی ران دن ارد و ماکارونی اثر میق ر و دید ر دهک ای ر درآمدی واهد داشت .

نتیجه : تأثیرات اقتصادی اجتماعی افزایش قیمت آرد و ماکارونی ( باهر منطق صورت گرفته باشد) بر دهک های فقیر و جامعه روستایی ( که در سالیان اخیر هم فقیرتر شده و هم تاب اوری اجتماعی اقتصادی آنها کم تر شده است ) شدیدتر و عمیق تر خواهد شد. ود.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا