عمومی

معانی روان‌شناختی دیررسیدن‌های همیشگی – مجله ایرانی

ر در م دمی میشه دیر مید، دیرآمدنش را ماهمیت و ناچیز لوه دهد، مطمئن باشید دیرمدن مختیرنا.

ارش مجله ایرانی، رادید «دررسیدن از ند لتِ رایج در میانِ انسانهاست. «درم ده!»، از دیمیرین اراتی است ر را ا ریاد اعلام کرده است. مدام دیر مرسند، الا ا نج دقیقه ا د. دیررسیدن مانند لغزشای آنی و وخیا میواند ایی درباره ناخودآگاه ما رملا ند. نابراین مان ور لغزشا آنی و وخیا اوی معناستند، دیررسیدن م، روص. [فروید، معتقد بود که یکی از راه‌های دسترسی به ضمیر ناآگاه که حاوی انگیزه‌ها و امیال پنهانی ماست، شوخی‌ها و لغزش‌های زبانی هستند که می‌توانند گاه‌گاه آن را فاش کنند.]

ا این اوصاف دیر رسیدن به مفهومی میوانند داشته است

دینامیکِ درت، از مواردی است میقاً روی مدیریت من اثر دارد. این اثر در البِ روابطِ ردست و الادست ربه میود. رای مثال من ماری دیررسیدنش محلِ ار ا ده ود لِ ارزشش ر د. این مشکل میوانند معنای دیررسیدن رایمان روشنر ند. مار من معتقد ود از ای استفاده از او رنده است. او س رده ود رئیساش از اعمالِ درت لذت میرد. در واقع او نمی توانم «حقِ» رئیساش در نترل ساعت او ا نترلِ ودِ او و مایز ائل ود.

او معذب بود، زیرا فکر می‌کرد که رئیس‌اش حس می‌کند از نظر اخلاقی از او برتر است و نگران بود که ناتوانی‌اش را به‌موقع‌رسیدن به محل کار، باعث شد رئیس‌اش او را اخراج کند. او در واقع مده ود ا من مشورت ند ا راه رای ودتر به محلِ ار او نهاد دهم. اما ن ود او اعتراضش وضعیتِ استفاده و می دهند اره میدانست را مدام دیررفتن محلِ اد.

دیررسیدن از دیالوگِ اذبه و دافعه است. این رفتار روشی منفعلانه رای آن مقاومت در مقابل انتظارات دیگران و مِی ناشی از سلیم دن در مقابل مالِ. سِ رشدن مِ مار من را دید رده ود. او رزو داشت در مقابل رئیساش ایستد و ر وقت دلش واهد اید و رود. در نِ ال از نجا او د رئیساش نیاز داشت، این سرپیچی رایش دیل منبعی رای ایجادِ س دانِ امنیت. او میرسید لش را از دست دهد.

وقتی ا مارم روی درمانش ار میردیم، او متوجه واکنشی رئیساش نشان می دهد او متوجه شد که در درونش نیروهای متضادی ـ روحیه‌طلبی که در تضاد با نیازش به استقلال است، وجود دارد و دیررسیده است به محل کار در واقع به عنوان نیروی ارتشی می‌کند که بین این نیروهای متضاد سازگاری کند. یک نوع ارتبا رای نشان دادن اعتراض و سِ نارضای ود،

وقتناسی موضوعی است آنونِ وجه ن میزانِ اهمیتِ دیگران رای ماست. وقتناسی نشانهای از رفتار وب است، رخیاوقات معنی سِ احترام است و رخیای اوقات وقِ مکاری را نشا. وقتناسی نمیوانند لزوماً ایگاه ایگاه اجتماعی رد را نشان دهد. وقتناسی ر از ادب، احترام، مهربانی و اطعیت ناشی از میود. وقتناسی رورت اجتماعی است.دیررسیدن دان احترام را نشان می دهد. نشان می دهد اولویت دیگری در ار وده است. س دوست ندارد منتظر سی ماند و مدام

دیرکردن و دیررسیدن معنادار است، زیرا نشان‌دهنده تعارض‌هایی است که در درون یک فرد وجود دارد: بیمار من دوست داشتم خوب کار کند، اما از طرفی باور داشت که به رئیس‌اش او را تحقیر می‌کند.

اما از نجا دونفری مثل مِه، نسِ این ارضایی درونی نیز ا م اوت. اگر دیررسیدن یکی از مسائلی است که شما در زندگی با آن کلنجار می‌روید این آزمایش را امتحان کنید: روزی را انتخاب کنید و سر تمام قرارهای آن روز پنج دقیقه زودتر حاضر شوید. د سِ ودتان را اهانه ررسی نید. ما نهنها سِ وانمندی و درت دا مینید لکه س میکنید ار رو دوان و رداشته ده.

ر در م دمی می شود دیر می د، دیرآمدنش را ماهمیت و ناچیز لوه دهد، مطمئن باشید دیرآمدن مختینا. موقع رسیدن سِ رامشِ ادی رایان ولید می کند.

سانى مدام ا در نبردِ درتستند، ندرتت اهمیتان میرسند

منبع: The Psyholy Today

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا