فرهنگ و هنر

منتخب آثار حبیب‌الله صادقی روی دیوار می‌رود

نمایشگاه «حبیب الله ادقی»

ارش مجله ایرانی، نمایشگاه «حبیب الله ادقی» دوشنبه، ان نمایشگاه امل ار نقاشی از نرمند انقلابی مرحوم الله ادقی است روز ارشنبه،

ن ایش این نمایشگاه دوشنبه، مرداد، ساعت در الری ابوالفضل الی و الری آن رگزار واهد د. لاقه‌مندان رای ازدید از نمایشگاه آبان سمیه، نرسیده افظ، وزه نری مراجعه نند.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا