دانش و سلامت

نام زن ایرانی در فهرست ناسا از زنان داوطلب اعزام به ماه

مریکایی دیگر مگی از میان مردان اوندند، از مله “باز لدرین” (Buzz Aldrin)، “آلن رد” (Alan Shepard)

ناسا در الاضر، در رنامهریزی رای رود وردن ناسا رست نفره این نان را اعلام کرد.

در میان این زنان، یک فارغ‌التحصیل «دانشگاه کمبریج» (دانشگاه کمبریج)، یک کهنه‌سرباز نیروی دریایی آمریکا و یک بازیکن سابق راگبی «دانشگاه باث» (دانشگاه باث) است که در مسابقات لیگ برتر زنان انگلیس بازی کرده، دیده می‌شوند.

با توجه به این که موشک “آرتمیس I” یا (Artemis I) بدون سرنشین ناسا قرار است این ماه پرتاب شود و اولین ماموریت از سه ماموریت پیچیده‌ای به شماره می‌رود که راه را برای بازگشت انسان به ماه هموار می‌کند، شمارش معکوس برای فرستادن. اول ن ماه رسما از ده است.

در این ارش، نانی میردازیم رای ماموریت سفر ماه معرفی دهاند.

“کایلا ارون” (کایلا بارون)

ادگاه: ریچلند، واشنگتن

snap: سال

مدت مان اسپریرده در ا: روز و دو ساعت و د

الا ارون مدت نج سال انورد ناسا وده اما دومین وانی

مدرک کارشناسی ارشد ود را در رشته مهندسی از “دانشگاه مبارک” دریافت کرده است. مینین این ن ساله و اولین روه نانی ود افسر نردریایی دند.

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

ارون نوان وی از ماموریت “کرو۳” (Crew-3) رکت “اسپیس ایکس” (SpaceX) او سفر نوان مهندس رواز ار رد و ادهروی ایی و نیم ساعت رای ایگزینی نتن ارتباطی د

ارون در ماه مارس سال اری و س از راندن ریبا روز در مدار، مین ازگشت.

او ر دربار رزوهای نده ود: وقتی ا رون

“اسکات ساکس” (اسکات ساکس) در او مانی در سال و در سال رای وستن ناسا انتخاب د، این رزو رد.

کریستینا (کریستینا کوخ)

ادگاه: رندرپیدز، میشیگان

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا: روز و ساعت و د

رستینا رکورددار ولانیترین رواز ایی ن است، سفر ود این رکورد از رکورد لی روزه “پگی ویتسون” (پگی ویتسون) راتر رفت.

و ن انورد دیگر نام «جسیکا میر» (Jessica Meir)

ور لی، راهپیمایی ایی انجام داده است مجموع ساعت و دقیقه من رده و سه ادهروی اد االا.

س از رکوردشکنی مامور ایستگاه ایی نگذار، نام در رست رترین افراد سال ایم رار رفت.

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

از ران وانی د داشت آنورد و «راکت لوپ» (راکت لوپ)

این ن ساله لا در “استگاه جنوبگان مونسن – اسکات” (Amundsen–Scott South Pole Station) و “پایگاه المر” (Palmer Station) (Van Allen) نیز مشارکت داشت.

کخ پس از انتخاب شدن برای برنامه آرتمیس گفت: چه آرتمیس نشان می‌دهد، برای من این است که ناسا متعهد به پاسخگویی به درخواست بشریت برای کاوش توسط همه و همه است. ما نمونه های از موفقیت ما ستیم در ر از آن، سیاره و ریت مک مینید.

نیکول مان (نیکول مان)

ادگاه: الوما، الیفرنیا

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا:

نول مان، سرهنگ در سپاه نگداران دریایی و لبان مایشی سابق ماموریت نگی را انجام داده است. وی در مجموع، از ساعت مان رواز را در واپیمای مختلف رده است. دوستان و دمه مان، او را دوک دا میزنند؛ لقبی میود در واقع، لامت ماس ​​او در سپاه نگداران دریایی وده است.

ریبا دهه من از نامزدی ود از درخواست رای موزش نوان انورد ناسا انتخاب دند.

مان پس از اتمام دوره آموزشی در سال ۲۰۱۵ قرار بود در اولین پروازهای سرنشیندار فضاپیمای “استارلاینر” (Starliner) شرکت “بوئینگ” (Starliner) حضور داشته باشد اما در سال 2021، او برای حضور در ماموریت “کرو5” (Crew-) )

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

من در مصاحبه‌ای با «نشنال جئوگرافیک» (National Geographic)، به پسر هشت ساله خود اشاره کرد و گفت: ما همیشه بیرون می‌نشینیم و دوست داریم به ستاره‌ها و به ماه نگاه می‌کنیم اما فکر می‌کنم هر کدام از ما با نوری متفاوت و متفاوت است. ر متفاوت در مان ود ن را مینیم. امیدوارم روزی سرم واند رواز مادر و راه رفتن او روی ماه را ماشا ند.

“آن مکلین” (آن مک‌کلین)

ادگاه: اسپوکن، واشنگتن

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا: روز و ساعت و د

مکلین، لبان سابق الگرد ارتش و نهسرباز است. این ن ساله در مسابقات لیگ رتر انوان

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

او ابتدا قرار بود اولین راهپیمایی فضای کاملاً زنانه را در کنار کریستینا کخ در مارس ۲۰۱۹ انجام دهد اما مشکلات مربوط به اندازه لباس فضایی باعث شد که این ماموریت به او محول شود.

در سال مکلین وسط ناسا ازجویی رار رفت و از ننوان اولین نایت ایی ناخته میشد، رئه ر. او وسط مسرش دسترسی نادرست سوابق انکی در ن مامور ماهه در ایستگاه ایی نظایر خارجی ده ود. “سامر وردن” (Summer Worden)

جسیکا میر (جسیکا میر)

ادگاه: ربو، مین

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا: روز و ساعت و د

سیکا میر رای اولین ار در سال، رویای اینورد دن را داشت. وی در مصاحبهای مجله ایم : از ما واسته د اوری را از ن در رگسالی من نمایش اد دارم انوردی را ا لباس ایی دم روی سطح ماه در نار رچم مریکا ایستاده ود.

منین میر در سال، در اردوی ایی وانان در “دانشگاه رودو” (Purdue University)

او از انجام موزشای شناسی، موزش ا، لاسهای رواز

میر س از رتاب ا ا “سایوز اماس-15” (Soyuz MS-15) ورود او، دورهای رمعمول را در ایستگاه دیجیتال د را نفر در ایستگاه ودند. این در الی ایستگاه ملی ملی رای آنی از دمه در من راحی ده است.

منین میر، اولین راهپیمایی ایی املا ننه را در نار ریستینا در اکتبر انجام داد.

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

از انورد دن، رفه میر نوان دانشمند، ر ولوژی وانات در محیطی ناملایم بررسی ود.

وقتی از میر رسیده د از این اولین نی است روی ماه دم میارد، من اید رای مدتی ولانی ر نم اولین لمات من س از دم اشتن ر سطح ماه واهد ود. من یک افتخار نوان نماینده ریت در این ام رگ رو لو رای اکتشاف دمت واهم رد.

یاسمین مقبلی (یاسمین مقبلی)

آدرس: الدوین، نیویورک

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا:

مقبلی مادر دو دختر دوقلو است.او اوایل سال جاری در توییتی نوشت: بسیار سپاسگزارم که مادر این دو هستم که در قلب من جای لب دارند و هرگز در آوردن لبخند روی های من کوتاهی نمی کنند.

او در ماه مارس، نوان رمانده مأموریت «کرو۷» (Crew-7) ایستگاه های ملی انتخاب د. انتظار میرود این مامور ودتر از سال و یک موشک الکون این اولین رواز ایی رای مقبلی واهد ود در سال اینورد ناسا د.

مقبلی، مدرک لیسانس و را در رشته دانشگاه “امآیا” (MIT)

او نوان لبان، از مأموریت را انجام داد و ساعت مان را در واپیمای مختلف راند ا

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

رویای مقبلی رای انورد دن لاس م ازمیردد مانی او ارشی درباره «والنتینا رشکووا» (Valentina Tereshkova)، انورد روسی و اولین ن در ا رد. او اطر میورد مادرش در لباس ایی او مک میکرد ا ن رای ارائه ارش ود در لاس وش.

کیت روبینز (کیت روبینز)

ادگاه: ناپا، الیفرنیا

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا: روز و ساعت و د

روبینز ا رتاب اپیمای روسیه سایت های ایستگاه ایی ملی در ولای

او در ول ماموریت ود، اولین ردی ود DNA را در ا والیابی رد.

در ول دو رواز ود، او در مجموع روز را در ا راند است ارمین

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

روبینز میکروبیولوژیست و مچنین انورد ناسا است، مدرک دکتری

او وقتی وانتر ود، رویای انورد دن را نداشت، لکه ر روی ررسی و ریشه نردن ویروسها ود. این دقیقاً ماناری او س از دریافت مدرک ود از “دانشگاه الیفرنیا-سن دیگو”

روبینز دها در مورد بیماری درمانهای “ابولا” (ابولا) و “لاسا” (لاسا)

روبینز در جدیدترین سفرهای خود به ایستگاه فضایی بین‌المللی، روی یک آزمایش آزمایشی انجام می‌دهد تا تغییر کند که چگونه بر سلول‌های قلبی-عروقی در سلول‌های سلولی و بافتی تأثیرگذار می‌گذارد.

نتایج پژوهش‌های او می‌توانند در مورد مشکلات بیماری در زمین ارائه دهند، به درمان‌های کمک‌کننده جدید و حمایت از توسعه کیفیت‌های غربالگری برای پیش بینی خطرات قلبی-عروقی پیش از پرواز فضایی بپردازند.

“جسیکا واتکینز” (جسیکا واتکینز)

ادگاه: لافایت، لرادو

snap: سال

مدت مان سپریرده در ا: در الاضر در ا سر میرد.

سیکا واتکینز در الاضر نوان متخصص در مأموریت «کرو۴» (Crew-4)

او در «مرکز ات ایمز» (مرکز تحقیقات ایمز) و «آزمایشگاه رانش» (JPL) ود.

رست ناسا از نان اندیدای اعزام ماه

واتکینز، مدرک ارولوژی لوم میناسی و لوم محیطی را از دانشگاه دانشگاه و دکترای مینولوژی رال ا

او سفر ود را ایستگاه ملی، در ویتر رده است. واتکینز در ویت ماه وئن نوشت:

همچنین، تصاویری از خود در حال انجام دادن لوله کشی فضایی برای تعمیر یک توالت در ایستگاه بین‌المللی به اشتراک گذاشتن و در توییتی اضافه می‌شود: یکی از بخش‌های موضوعات مربوط به قرار گرفتن در مدار، مشاهده ویژگی‌های زمین‌شناسی روی زمین از منظر سیاره‌های. است.

“استفانی ویلسون” (استفانی ویلسون)

ادگاه: وستون، ماساچوست

snap: سال

مدت مان اسپریکرده در ا: روز و ساعت و د

استفانی ویلسون، دومین ن سیاهپوست دیل د در ا ور ا و

او ارشدترین آنورد ن ریکایی-آمریکایی ناسا مار میرود از روز در مدار وده است. اگر ویلسون نوان اولین ن انتخاب ود، نوان مسنرین ردی را نیز دریافت می کند روی ماه دم آشته.

او در روه نفره رتمیس، از رِ دیگری انورد وده و از مه نها از نها رواز رده است.

رست ناسا از نان اندیدا اعزام ماه

ویلسون، مدرک ارولوژی و را در رشته لوم مهندسی از “دانشگاه اروارد”

ویلسون در مورد احساس خود در مورد احتمال حضور در این ماموریت گفت: من باید از این که در میان گروه قرار می‌گیرم، هیجان‌زده هستم و مشتاقانه منتظرم که اولین زن، هر کدام از گزینه‌ها باشند و زنانی که برنامه آرتمیس را برای ادامه مطالعات ما در نظر بگیرد. مورد ماه دنبال میند، ا رودگر روی سطح ماه رود ایند. امیدواریم ایگاه مری در ماه سازیم و سفر ود را از مایشگاه مداری “Gateway” ادامه دهید.

46

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا