دانش و سلامت

نخستین کهکشانها مشت شان را برای جیمز وب باز می کنند

این هفته تیم عملیات “جیمز وب” برای راه‌اندازی ابزارهای “NIRCam”، “NIRISS” و “NIRSpec” چراغ سبز نشان داد و این باعث شد که هفت حالت از ۱۷ حالت در نظر گرفته شده برای کامل عملیاتی شدن تلسکوپ فضایی “جیمز وب” آماده شود. ود.

ابزار “NIRCam” ابزاری روی لسکوپ ایی “جیمز وب” دو وظیفه اصلی است. این ابزار نوان ویربرداری از ول موج .6 ا نج میکرون و مچنین به عبارت دیگر، این ابزار، دوربین است و همچنین برای ارائه اطلاعات برای تراز ۱۸ بخش آینه اصلی استفاده می‌شود و در عین حال این یک دوربین فروسرخ با ۱۰ آرایه‌ساز جیوه-کادمیم-تلورید(HgCdTe) است و هر آرایه دارای نمایه ۲۰۴۸ است. در سل است.

“حسگر هدایت ظریف و تصویرگر نزدیک به فروسرخ و بسته‌نگار بدون شکاف(FGS-NIRISS) نیز ابزاری در فضای تلسکوپی “جیمز وب” (JWST) است که یک حسگر هدایت دقیق و یک ابزار علمی را با یک تصویرگر فروسرخ نزدیک و یک ماشین‌نگار ترکیب می‌کند. می‌کند. نور را از ول موجای .8 ا .0 میکرون مشاهده مند و دارای اطلاعات مختلف است.

ابزار “NIRSpec” نیز از ابزار لمی است ا لسکوپ ایی “جیمز وب” رواز درآمده است. “NIRSpec” مشاهدات ن نیز در محدوده ول موج .6 میکرومتر ا .0 میکرومتر انجام میود. منین دارا مجموعه ای از دیافراگمها رای سنجی ا… از منابع داگانه این ابزار وسط انس ایی اروپا راحی و وسط رکتی نام “استریوم”(Astrium) ساخته ده است.

لسکوپ ایی “جیمز وب” ر روی اولین آنها مرکز واهد رد

از اعلانهای ار ناسا، ماده سازی التسنجی ا وضوح متوسط(MIRI’s MRS)

واژه “MIRI” مخفف ارت “ابزار میانفروسرخ” است در ارت “MIRI’s MRS” ا “حالت سنجی اثاثیه متوسط” رکیب ده ار

«آلوارا لابیانو» و «دیوید لا» که هر دو به دلیل تلسکوپ‌های فضایی هستند، می‌گویند: حالت «MRS» یکی از پیچیده‌ترین حالت‌های ابزار تلسکوپ «جیمز وب» است که از یک پله‌نگار میدان انتگرال تشکیل می‌شود که اطلاعات و مکانی را انجام می‌دهد. ور مزمان رای ل میدان دید ارائه میند.

نها افزودند: این نگار، ان نگارها ار سیار درتمندی رای مطالعه رکیب و سینماتیک اجرام نجومی ستند، را نا مزایا مر مای مال رکیب و سینما.

ابزار “MRS” “لاو” و “لابیانو” در این پست گفتند: این ابزار به اندازه کافی قوی است تا ویژگی های اتمی و مولکولی کلیدی را در محیط های مختلف مشاهده کند و در بالاترین توان خود قادر به مطالعه انتشار هیدروژن از اولین کهکشان ها خواهد بود.

خاص ردن ویر و راز مکانی رای “MIRI’s MRS”

«لا» و «لابیانو» می‌گویند: این ابزار در جابه‌جایی‌ها به طول موج‌های بلندتر، ویژگی‌های هیدروکربن مولکولی را می‌دهد که در آن‌ها غبارآلود نزدیک به می‌کند و ردپایی دارای ویژگی‌های زیبای مانند، آرگون و نئون است که می‌تواند به ما درباره خواص گاز یونیزه کمک کند. در محیط میانستارهای وید، می دهد.

آنها افزودند: در فاصله نزدیک به زمین نیز “MRS” نقشه‌هایی از ویژگی‌های صدماتی ناشی از یخ‌آب و مولکول‌های علی ساده در سیارات غولپیکر در منظومه شمسی خودمان و در دیسک‌های تشکیل‌دهنده سیاره در اطراف ستارگان دیگر تولید خواهند کرد.

زمانی که کیفیت تصویر و هم‌ترازی فضای چند نواری به خوبی مشخص می‌شود، تیم مسئول ابزار MIRI بر روی کالیبره کردن پاسخ اطلاعات سنجی ابزارهای گفته شده را انجام می‌دهد که به “لا” و “لابیانو” شامل مراحلی هستند که طول موج و وضوح را محدود می‌کنند. در میدان دید رای «جیمز وب» است.

این دو دانشمند مویند: ما درت استثنایی “MRS” زمانی که «MRS» آماده می‌شود، نقش حیاتی در برنامه‌های علمی ایفا خواهد کرد که جزو اولین وظایفی هستند که فضای تلسکوپی «جیمز وب» در خدمت نجوم انجام می‌شود این در حالی است که تنها چند هفته دیگر تا این راه‌اندازی باقی مانده است.

46

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا