عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این موارد وبی نشان می دهد اینترنت و ای سایبر رصعه دیدی رای سیاست مهیا کرد اند ایی در ن افراد، روه ای مختلف و دولت ا درحال زیگری و سیاست ورزی ستند،

سایبر لیتیک مفهومی دو می اشد اشاره امل و وستگی دو سیاست ،محل دوستی، ماکاری، رقابت، استیزه و نگ ر سر ارزش ا و منظور، و اینترن ،ایی دید را ار، دارد، ر ارشناسان راتر از این رفته و از سایبر لیتیک نوان ،سیاست الی، در مقابل ،سیاست سفلی، کرد اند،

در رصح روابط ن الملل، ر وا وا الملل رایی، مسائل ن مسائل جهانی سیار مهم و اتی مچون امنیت و مسائل مهم مثل موضوعات اقتصادی سیم می ود، ر از ارشناسان ر این اورند دلیل مهم ای سایبر، اید سایبر لیتیک را مسائل سیار مهم، اتی و امنیتی سیاست الی رار دارد، ن اشاره می کند نند میلیون میلیون یک نفر در سطح دسترسی امپیوتر و اینترنت دارند و ر روزه ود این امر ای سیار مهمی رای ازیگری و در نتیجه سیاست راهم کرده است، ر روزه ر داد اربران و مچنین سطح نولوژی افزوده م ود، در نین را ایسایبر نقش مهمی در دایت افکار مومی، ایجاد اولویت ا و واسته ا، دیپلماسی مومی، اسوسی، رابکاری، نگ، درگیری و ر ن را ملاًاً ای سیاست واقعی را ل می کند. دهد، در نتیجه ا سایبر ایدئولوژی الی نظر ود،

آرچوب نظری و مهم رین رات ای سایبر ر سیاست و روابط ن الملل امل سه موضوع اساسی است. موضوع اول؛ ارائه «نظم مفهومی» رای ن ارتباط در سایبر و سیاست است. موضوع دوم؛ ناسایی و اور ارتباط سترده ن ای سایبر و سیاست است. موضوع سوم؛ مسیر و موضوعات مهم در این ارتباط می‌شود.

اولین الت مربوط به امل مرکز یک مرکز است. در این ر دو ارگزاران نوع مرکزیت ن می. در این وضعیت‌های اساسی و حیاتی موردنظر، آن‌ها متحول شده‌اند و تنظیم می‌شوند که متقابل شوند، به‌گونه‌ای که بتوان آن را افزایش داد و از خسران با آن استفاده کرد، به‌عنوان بالاترین ارزش‌ها را می‌پذیرفت و به‌علاوه عواملی که از حالت سنتی خارج می‌شوند و عواملی هستند که می‌شوند. که امنیت را با ناکارایی روبه‌رو سازند و این اقدام می‌تواند از سوی کارگزاران متعدد از دولتی غیردولتی صورت گیرد و در نهایت این آسیب‌پذیری‌ها در قالب ضعف قدرت نظامی تعریف نخواهند شود. سیبریا ر اساس دم وان در مقابله با ار سوء رآیندهای نوین، ویژه رآیند وابستگی متقابل اقتصنادی. از سوی دیگر سیستم بین الملل نیز در کلیت خود در این لایه، در جهت پایداری و تداوم، در مقابل مقابله با تهدیدات و کارگزاران نوین، با آسیب پذیری در مورد الگوهای رفتاری ساماندهی و تنظیم روندهای نوین روبه‌روست.

دومین الت مربوط به امل رامون ا رامون و تهدید دو محیط رامونی ا دیگر ستند. در محیط سایت میوان نها را نوان نوان در محیط‌های برنامه‌های نوین برتری و استیلا نیافته‌اند، چراکه اساساً نیروهای ژرف سیستمی در این گستره از کارایی لازم نبوده و درنتیجه قادر به ایجاد محیط نوین نگردیده‌اند. درنتیجه نین محیطهایی، اصل نارشی اصلی اصل است میرد.

در همین راستا این خرده سیستم با موضوع بقای واحدها است و مهم ترین آسیب پذیری آن نیز در قدرت و نامتناسب قدرت و کاراترین سازوکاری بوده است که برای بقای خود در اختیار دارد، توازن قوا با اشکال مختلف احتمالی آن است. سرانجام سومین الت از لاقی دو محیط مرکزی و رامونی دیگر ل میرد. ارتی محیطی اخصیصه های ار محیطی اخصای نوین درنش متقابل دیگر رار میند. در این الت دلیل رسوخ ری رامون در رابر محیط مرکزی، ریانات از سوی مرکز، رامون سرازیر واهند د. در نین وضعیت، رامون ارگزاران متعددی از سوی مرکز، از دولتی و ردولتی روبروست. این کارگزاران ارزش‌های اساسی و حیاتی حوزه پیرامونی، ازجمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی آن را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند و در اعمال این تهدیدات، قاعده سایبرپولتیک را جایگزین رئال‌پولتیک کرده و یا در کنار آن مورد استفاده قرار خواهند داد.

در نهایت این که دیدی در رصه ن الملل ل رفته است در واقع محتوا و لسفه ای دید از ن ا نوان ای سایبری اد می ود، سیار متفاوت از است. در این دید انواع دید و متفاوتی از دوستی، مکاری، رقابت، دشمنی و نگ در نار الگوهای ایجاد شده است. من که ازیگران متنوع و متفاوتی ازیگران ن ستند. در نتیجه این رایط اید ر نظریات، دیدگاه ها و دیدگاه ها را دیدی سیار منعطف ر و ازتر از ستن.

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا