استان ها

نمایشگاه «آنلاین محبوب» چگونه گذشت؟/ اجرای ۶۰۰ ساعت وبینار برای خانواده‌ها

رضا عباسپور در حاشیه آیین پایانی نمایشگاه آنلاین محبوب (نمایشگاه‌ها و توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی) که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برپا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در مشهد از تشکیل خانواده خانواده دانشگاه در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: افتخار واحد مشهد این است که اولین دانشگاهی است که در کشور به‌صورت صورت فرآیندی و تخصصی به موضوع خانواده کارمندان و ورود به همین دلیل کمیته خانواده‌های خانواده با دانشگاه‌هایی که این کمیته را تشکیل می‌دهند، بوده است. مربوط به انواده میمسازی میند و در وزهای مختلف دانشگاه دهسازی می شود.

عنوان وی: نشست‌های تخصصی که در مدت چهار روز در نمایشگاه آنلاین محبوب برگزار شد، مقام معظم رهبری بودند که فرمودند «امروز تنگه احد، نظام خانواده است» و این حرف خیلی حکیمانه است یعنی خانواده خیلی مهم و ارزشمند بوده و اگر بوده است. این نگه را دست در واقع نگ را ا و نظام انواده را از دست دادهایم. انواده ا اثرگذار در رهنگ امعه وده نابرین دانشگاه اد اسلامی مشهد موضوع انواده ورود دارده است.

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تشریح فعالیت های این واحد دانشگاهی در اولین نمایشگاه تخصصی خانواده افزود: در این نمایشگاه آثار خودمان را در حوزه خانواده ارائه دادیم. اولین واحد دانشگاهی ودیم مجازی، ور مجازی، ور و نشستای موزشی ساعت وبینار رای انوادها اجرا ما ار الیتای اردویی رای انواده ارکنان انجام دادیم و از انوادهای موفق ارمندان دردانی ردیم. سیاست اصلی در سال 1401 انواده ارکنان وده است. نابراین گزارشی در آنلاین ا ریور واهیم داشت.

اسپور ادامه داد: در ار روز نمایشگاه نشست استفاده از استادان مطرح استان و مشهد گزارش ردیم. کسب‌وکار در خانواده‌ها، خانواده اجتماعی در قرآن، اقتدار ملی و خانواده، موقعیت‌های ورزشی و آثارش در خانواده، موضوع سبک زندگی دینی، شاخص‌های زندگی موفق، ورزش تندرستی و خانواده، فضای مجازی و آسیب‌های خانواده‌ها، کرامت انسانی خانواده، شاخص‌های خانواده ولایی و غدیری. انواده در وق نالمل و مدیریت منابع درآمدی در آناد ازجمله نشست های ود در این نمایشگاه

نمایشگاه «مهر محبوب» ونه / اجرای ساعت وبینار رای انوادها

وی ا رسندی از استقبال مردم از این نشستا : دف در اصل میق اهی و رهنگ انوادهاست و اینکه آنوادها موزش می شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نمایشگاه غرفه حقوق کودک بود که در بحث جمعیت و فرزندآوری که یکی از مسائل کشور است و رشد با کودک اساسی در خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. در مشاور مجربین مشاوران و روانشناسان مردم صورت رایگان دمات ارائه می کنند.

فرهنگی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کرد: تنها بخشی در نمایشگاه بین‌المللی دانشجویی مشهد بودیم که نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود و مدیران آن‌ها، خانواده‌ها، کودکان و در واقع عموم مردم بودند و مخاطبان خاصی نداشتند.

به گزارش آنا، نمایشگاه‌ها و توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با عنوان آنلاین محبوب از ۲۱ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۱ به همت حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت. الله دیقی امام معه موقت ران ازجمله ایی وندند از این نمایشگاه ازدید رد. در ایان نمایشگا از دو انواده موفق ارکنان و دانشجویان، استادان و ارکنان ال نمایشگاه لیل د.

انتهای ام/4121/4062/

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا