فرهنگ و هنر

نکاتی درس آموز از یک پیوند آسمانی

کارشناس مذهبی گفت: یک کارشناس مذهبی گفت: یک بیماری قید و بندهای اجتماعی در امر ازدواج مانند زنجیری دست و پای جوانان و خانواده‌ها را گره زده و جامعه را به سمت نابودی و بر انحراف، فساد و مشکلات اخلاقی می‌افزاید، این امر باعث می‌شود که از سبک و سیاق استفاده شود. ازدواج امام علی‌(ع) با حضرت فاطمه(س) نکات آموزنده‌ای از جمله ساده، بی‌آلایش و قناعت می‌آید که لازم است این ساده زیستی و بی آلایشی را در تمام زندگی خود به ویژه ازدواج بکار ببریم.

سجاد تنها کارشناس مذهبی به بهانه سالگرد ازدواج حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) در گفت‌وگو با بیان این مطلب در مورد برخی از ویژگی‌های این ازدواج گفت: رهبر معظم انقلاب در خطبه عقد ۱۷ اردیبهشت سال ۷۵ با فرمایند «هزاران جوان زیبا و با» اصل و نسب و درتمند و محبوب ار موی لی ن ابیطالب(علیه السلام) نمیارزند. اران دختر ا و ا اصل و نسب م ار موی رت را(علیهالسلام) نمیارزند».

وی ادامه داد: در ادامۀ این رهبر انقلاب اکید نهایی از نظر معنوی ایشان دختر امبر(صلی الله لیه و له) ود. رئیس امعه اسلامی. اکم مطلق. او م سردار درجه اسلام ود. نید وری ازدواج رند؟ ور مِهریه م، ور م. مه ا نام دا و ا اد او. اینها رای ما الگو ستند. مان من اهلانی وند مِهریّه دخترانشان سیار اد ود مثلاً ار ر. آیا اینها از دختر امبر(صلی الله علیه و آله و سلم) الاتر وندند؟ از نها لید نکنید. از دختر امبر(صلی الله علیه و آله و سلم) لید نید، از امیرالمؤمنین(علیه السلام) لید نید».

این کارشناس مذهبی معتقدان کرد: از سبک و شیوه ازدواج امام علی‌(علیه‌السلام) با حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) نکات آموزنده و بسیار جالبی می‌آید که از جمله ساده، بی‌آلایش و قناعت است که لازم است تا مرز توان، تلاش کنیم این ساده زیستی کنیم. وبی لای را در مام ازدواج مشارکت ود ویژه ار ریم.

تنها یادآوری می شود: درمان قید و بندهای اجتماعی در امر ازدواج که بیشتر ناشی از فرهنگ مادی و غیردینی است، مانند زنجیری دست و پای جوانان و خانواده ها را گره زده و هر روز این زنجیرها بزرگتر و سنگین تر می شود، به گونه ای که ممکن است هر نوعی باشد. رکت درست و اقلانه را رفته و ات امعه را به سمت نابودی میاند و ر انحراف، ساد و مشکلات اخلاقی می.

وی افزود: نکاتی میوان از وه ازدواج امام لی(علیهالسلام) ا رت را(سلام اللهلیها)

. ویت و متا ودن
از اخصه ها و ملاکای اصلی در ازدواج موفقیت میز، م و ودن دختر و سر مدیگر است. را ویت و متا ودن دختر و سر میواند درک متقابل نان را نسبت به دیگر امکان پذیرند. امّا عده‌ای در جامعه، هم کفو را تنها در ظاهر، نژاد، وضعیت مادی و خوشایند می‌دانند، اما این هم کفو است علاوه بر شرایط ظاهری بیشتر در آرمان‌ها، خواست‌ها، روحیات روحی و روانی، اعتقادات و مسائل اخلاقی و فرهنگی. اربرد دارد.

اگر مسئله هم کفو بودن در ازدواج امام علی و حضرت زهرا(علیهماالسلام) مطرح بود، بی شک دختران دیگری در مدینه بودند که آرزوی ازدواج با امام علی(علیه‌السلام) را داشتند، ولی حضرت حتی از آنها خواستگاری هم نکردند. همچنین برای حضرت زهرا(س) نیز خواستگاران متعددی وجود داشت که در نهایت حضرت حاضر به ازدواج با امام علی(علیه‌السلام) شد و تنها حضرت زهرا(علیهاالسلام) و روح والا او بود که می‌توانست جمال و امام را درک کند و برعکس کند. نها امام لی(علیهالسلام) ود میوانست متا و مکفو رت را(سلام اللهلیها)

ماچنانکه مبر اکرم(صلی اللهلیهوآله) در این اره رامود:[۱]

. ساعت
وقتی رضایت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) برای ازدواج با امام علی (علیه‌السلام) آمد، امام از سوی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) موظف شد، زره خود را بفروشد و جشن عروسی خرج کند. وقتی که پول زره را آوردند، پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) مشتی از آن را به بلال داد تا برای عروسی، عطر بخرد و مقداری به ابوبکر داد تا برای داماد زندگی لوازمی بخرد که با آن پول چیزهایی را خریدند که هم برای داماد زندگی کنند. م روس ساب مد.

امّا رت را(سلام اللهلیها)

«۱- راهنی درهم ریداری ده ود. – روسری (مقنعه) مت ن درهم ود. – مشکی مام دن را ایت نمیکرد. – سریر ربی (تخت) از وب و لیف رما میساختند. – دو از آن مصری می و دیگری از لیف رما ود. – ار الش دوتای ن از م و دوتای دیگر از لیف رما ود. -رده – ر ری – دستآس – مشکی از وست. – اسه وبی رای ر – رف وستی رای – سبوی سبز رنگ

از مین رو وقتی مبر اکرم(صلی اللهلیهوآله) داوندا، زندگی را ر روهی ر روف نها لی است، مبارک ردان.»[۲]

امّا ن سف رنگیز ن است در رخی انوادها ویژه ر مرفه امعه، امّا مگر رت را(سلام اللهلیها) دختر مبر اکرم(صلیاللهلیهوآله) رهبر مردمی نبود؟ از نژاد نیاشم نی اصیلترین و ریفرین رهای رب ساب نمیآمد؟ مگر مادرش رت دیجه(علیهاالسلام) روتمندترین ن رب در ر ود نبود؟ مگر از مه ات لمی ردی اهتر و اندیشمندتر از مگان نبود؟ مگر امبر اسلام ادر نبود ادی را مراه دخترش ند؟

اسخ مه آن سوال این است منش و روش امبر م الشأن اسلام(صلی الله لیهوآله) ساده ستی و ناعتی در واقع مین ننده دوام و ایداری زندگی مشترک است.

. واستگاری دون ریفات
مراسم خواستگاری حضرت زهرا(علیهاالسلام) بدون هیچگونه تجملات و تشریفات خاص صورت گرفته، امّا در میان خانواده‌ها برای صِرف یک خواستگاری آن چنان دو خانواده در گیر و دار تجملات و تشریفات قرار می‌گیرند و خانواده‌ها همدیگر را از این جهت می‌گیرند. اصل موضوع واستگاری است از میمانند.

. رضایت دختر
در عصر و زمانه‌ای که دختر حق انتخاب و خانواده برای او همسر انتخاب می‌کردند، پیغمبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدون کسب رضایت دخترش حضرت زهرا (علیهاالسلام) به خواستگار پاسخ مثبت نداد.

پس د از واستگاری امام لی(علیهالسلام)، مبر اکرم نزد رت را(علیهالسلام) رفت و رامود: «دخترم! لی ن ابی الب را وبی میناسی، رای واستگاری و مده است. ا اجازه میدهی و را دش در ورم؟ اطمه از الت سکوت رد و نگفت. مبر ون ار نودی را در ره او دید، : الله اکبر، سکوت او لامت رضایت است.»[۳]

امّا با گذشت قرن، هنوز خانواده‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند که نظر خود را بر انتخاب دخترشانمیل کنند و نظر او را تغییر دهند، در حالی که باید توجه داشته باشد که چه تصمیمی برای تصمیم‌گیری با عمال متفاوت است و هرکدام در بستری جدا می‌شوند. از مدیگر رار دارند و نباید اینوادها آن را بررسی کنند، نظر ودشان را رزندشان میل ند.

. مراسم روسی
از رف داماد و روس، دّهای رای ن روسی [امام علی(علیه‌السلام) با حضرت زهرا(علیهاالسلام)] فقط ولیمه دعوت کردند، اما بعد از صرف غذا و خواندن عقد، پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) دست دختر خود را در دست حضرت علی (علیه‌السلام) قرار دادند و فضائل هر دو را به آنها گوشزد کرد و کارها را به گونه‌ای تقسیم کرد. ارهای آنه ر را و ارهای رون [۴] و این آسان ازدووا امام لی(علیهالسلام) ا رت را(علیهالسلام) ایان رسید.

در حالی که در میان عده‌ای از خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های مرفه، مراسم عروسی را در تالارهای آن چنانی با چند مدل غذا، دسر و شیرینی همراه با تجملات و تشریفات خاصی که همگی آن‌ها باعث اسراف و تبذیر می‌شود، برگزار می‌شود. به راستی آیا این امکان وجود ندارد که به جای مراسم آنچنانی در تالارهای گران قیمت، در منازل، آن هم به صورت ساده ولی با صفا جشن گرفته می شود و یا اگر در تالار جشن گرفته می شود، کمتر با تشریفات کمتر. مثلا نوع مدل ا و نههای روری مراه ود! و یا اینکه کسانی که از امکانات زیاد هستند، امکانات خود را برای سامان دادن به ازدواج با دیگران یا مواردی از این خانواده اختصاص می دهند و در آخر، آیا امکان آن وجود دارد که با تأسی از زندگی پیغمبر اکرم (صلی الله‌علیه‌وآله‌وآله) و دخترگرامی‌اش، کارها را انجام دهند. رای ود و دیگران سان رفت، ا وانیم رزندان وان ود را رامش اطر وارد شرکت مشترک نیم!؟

نوشتا:
[۱]، نابیع الموده، و
[۲]، روغ ابدیت، الله ر سبحانی،
[۳]، ار الانوار
[۴]، مان،

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا