دانش و سلامت

نکات ایمنی کار با مواد شیمیایی در آزمایشگاه و خانه

ما اید را امالی استفاده از ر ماده میایی را در مایشگاه و آنه ن ابل وجه در این است رای ارزیابی رات ماده میایی اص، موارد ال وجه داشته، مه مواد میایی مضر، مین دلیل نیاز نگهداری اصی ندارند اما سم موادی، ورنده، ابل اشتعال و انفجاری نیاز مراقبت ری دارند.

بنابراین، قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی، برچسب ظرف یا سایر اطلاعات موجود را بررسی کنید و در هنگام کار با آنها باید تجهیزات محافظ مانند عینک، دستکش و پیشبند استفاده کنید. را وادث ناشی از مواد میایی سریع اتفاق می افتد و ممکن است در ادامه مقاله وضیحات ری در این رابطه ارائه می شود.

واملی ایدگام ار مواد میایی در نظر رید

نکات ایمنی ار مواد میایی در مایشگاه و آنه

 1. نگام استفاده از ات از میز ودن ن اطمینان اصل نید.
 2. سمت رونی دس را از در وردن ا و ابون وید.
 3. در اثر ماشین سریعا محیط را از مواد میزکنده ویید.
 4. در ورت لوده ودن دستکش، رگز دست ای ود را م و ورت نزنید.
 5. در مان استرا مواظب اشید سموم روی و لباس ایی ماس دا نکند.
 6. ارمندان نها در ور اید روی ات ار نند
 7. لاس لوده ود را در اکت لاستیکی ا محفظه ای دا ا لباس ای آن رار دهید.
 8. ای ود را ا و ابون ستشو دهید ا نگام در وردن ماده میایی روی ایتان نریزد.
 9. از وش دادن رادیو و موسیقی ودداری نید؛ را ممکن است اعث واس رتی ما از محیط ار ود.
 10. از وردن ا، نوشیدن، ویدن دامس و استفاده از لوازم رایشی، دست و ورت ود را ا و ابون وید.
 11. کر ود را نگام ار وشانید و اگر دارید لندی دارید ما نها را مع رده و از اشتن ندایی دارید.
 12. مامی ات را ور مرتبه ررسی نید ا رای رایط ار مناسب اشد و ات راب را در اسرع وقت میر نید.
 13. از رگونه واهرات، انگشتر، ساعت و …
 14. لباس ای اد و ویزن در محیط مایشگاه نپوشید؛ را در ن ار ا رار ممکن است وشه لباستان رد و اعث سوختگی ود.
 15. میشه از مناسبی از مله دستکش، نک، لاه ایمنی و لباس محافظ استفاده نید. اما نکته ابل وجه در این نوع لباس، دستکش و ما مناسب رای ار مواد میایی اشد. نوان مثال، ا ما اید اری از ر ونه سوراخ اشد ا اجازه ورود مواد میایی را ندارد.

از ا می وان اطلاعات مواد میایی را دا رد؟

اطلاعات مربوط به را می وان در ر ای اطلاعات ایمنی، در

دف از رچسب دن مواد میایی

 • ندی مواد میایی
 • مخاطرا ماده میایی
 • مواردی نگام استفاده از رعایت ود.
 • اطلاعاتی انگر درصد لوص مواد میایی است.

علاوه بر موارد گفته شده هنگام برچسب زدن به مواردی که به عنوان نام تجاری، کالای ماده شیمیایی، نام، آدرس و شماره شماره عرضه کننده، رعایت ایمنی و تعیین گروه شیمیایی رعایت شود.

رعایت نکات ایمنی

آزمایشگاه و شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی دارای تجهیزات ایمنی مانند کپسول آتش نشانی محل،ول های شست و شوی چشمی، پتو مخصوص خاموش کردن آتش و سایر موارد مورد نیاز برای رعایت نکات ایمنی

محل نگهدار مواد میایی اید ورتی اشد

 • اتاق دارای ویه مناسب اشد.
 • داد رف ده ده روی م نباید اد اشد.
 • محل رهسازی مواد میایی، اید املا سرپوشیده و ایمان اشد.
 • ر ای استفاده ده رای مواد میایی اید رقابل نفوذ اشد.
 • در محل ار محیطی خاص دور از مواد میایی رای ا وردن اشد.
 • مواد ابل اشتعال اید در محلهایی رارند املا دور از رارت و رما اشند.
 • محل ستشو اید نزدیک اشد ا در اثر رخورد مواد میایی سریعاً محل ماس را وید.
 • ات مناسب رای توان (ماند سولهای نشانی) اد در دسترس رار داشه اشد.

رید و مواد میایی

نکات ایمنی ار مواد میایی در مایشگاه و آنه

اکثریت مواد شیمیایی مفید سوزآور به دلیل کشف و تولید مواد شیمیایی که باید در تولید آنها دقت لازم را داشته باشد تا مواد شیمیایی کیفیت بالاتری داشته باشد تا در حین مصرف مشکل یا خطر ایجاد شود. به همین دلیل، برای خرید مواد شیمیایی باید از شرکت های معتبر و شناخته شده شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان که بزرگترین عرضه کننده مواد شیمایی در ایران خریداری شود.

لاوه ر مواد میایی از دغدغه های مهم ریداران نوسانات مواد میایی در ازار می اشد. رکت دارک نعت اغذ رمان مفتخر است مواد میایی ا و متناسب با مشتری ارائه می دهد. سایت رای رید مواد میایی این مجموعه نشانی https://www.kepsico.com/ مراجعه نید.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا