عمومی

نگاهی عمیق به پشت پرده قرعه‌کشی جام جهانی قطر

روشن است دف اصلی از وردن ام آنی ور ر ما ستیم. م واهند ما را ریک نند. امّا نها ور ونده اند. ما ا این ام ای آنی ریک نمی ویم. در رعه ام انی مشخص د دشمنی ا ر لیه ما مین ا م نم وند وجه اشید ما در محاصره ایم. در وتبال ما را محاصره نکردند الان این وطئه را می دانم ما ار اوردند. در الت ادّی ما اید ا اپن و ربستان ا داکثر ا وسنی م روه می دیم. امّا ام انی می داند ما ر ار مریکا و انگلیس نمی رویم و نها لی دایی را ردند روی نه رعه ام انی ا ویند او در ور ود م وتبال ندارد. بعد در پشت صحنه ی قرعه کشی به او قرص خواب داده و به “لوتهار ماتئوس” پول داده اند تا از او در این حالت فیلم بسازند و آن را در فضای مجازی جهانی که تحت تاثیر صیانت نیست پخش شود و به گزارشگر منوتو بگوید “همونطور که هست”. می نید لی دایی واب است و در ایران مهسته اند؛ اینو می رم رای…»

ال سوال اینجاست ملیات اسپری لفل ار سانی ود و را درست از رعه انجام د؟ واضح و مبرهن است دف ما ودیم اما در ای ر آنتی مجازی وری نشان دادند که لفل ای دیگر. ا ن ا در آن نمی وند وتبال نند و من اید ورزشگاه ایند س را این مسابقات از دا و سیما می وند؟ ا ریک نان را ورود ورزشگاههای مردانه رای ربه دن ورزشگاهها و ورزش نیست؟ ا ور ن ا در ورزشگاهها نها را انی نمی ند؟

را اوّل ماجرای اسپری لفل را درست می کند و د ما را مریکا و انگلیس م روه ردند؟ ام آنی می دانم ما اسپری لفل می وریم، اتوم می وریم اما ریب نمی وریم.

شاید برخی فکر کنند که حریفان اصلی ما در جام جهانی تیم های آمریکا و انگلیس هستند اما با نگاهی عمیق و دقیق به پشت پرده قرعه کشی این مسابقات می توان فهمید هنوز قدرت های جهان روی تیم چهارم در گروه ما به توافق نرسیده اند و منتطر نتیجه هستند. نگِ روسیه اکراین ستند. اگر روسیه همین روزها از اکراین خارج در آن صورت اکراین را در گروه ما قرار می دهند تا با دهن کجی به روس ها که از جام جهانی محروم شده اند و این جنگ را از ما بگیریم. مسابقه اصلی ما ا م ارم روه واهد ود. امّا ام انی می داند ما دروازه اکراینی را دون ای انسانی دف واهیم رفت و نها ل واهیم د.

اید وجه نیم این ساط رعه و ام انی رای میل رجام ما درست ده است. ا ا ال این نکته توجه رده ودید را نام رجام رای وافقسته ای انتخاب کرده اند؟ رام را نار ار ام انی ارید متوجه وید را در مراسم رعه ررده اند می وند رجامی را دلشان می واهد نام ام انی ما میل ند!

کافی است چشم بالا ازمان را حسابی و پایین با دو انگشت شصت و نشانه بگشاییم و همه ی زوایای هر اتفاق را با دقت بنگریم و یادمان باشد هر چه در جهان اتفاق می افتد برای این است که حواس ما را از مسائل اصلی پرت کنند. . نگذارید واس ما را رت ند. میق و دقیق اشید!

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا