دانش و سلامت

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

دیروز کمیته مجلس از اصلاح 2 بند از طرح شفافیت قوای سهگانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و سایر نهادها در این کمیته گفت که با توجه به این موضوع در جلسه اول تا چهارم. و 1-5 ماده (1 طرح پیشنهادی به کمیسیون ارجاع، با حضور مسئول دستگاه‌های اجرایی و تحقیقات مرکز پژوهش‌ها، جلسه‌ای برگزار شد و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
این موضوع را محمد تقی نقدعلی دیگر نماینده مجلس در این باره اعلام کرد که هنوز این طرح در دست مطالعه و پیشنهادات نمایندگان مجلس قرار دارد و طرحی در این باره که نمی شود و اتفاقی نیفتاده است.

نقدعلی

راوانید:

روح الله نجابت اصلاحات ر روی این موبه میسیون دربار ند -4 ماده (1) چنین ره لند آن ماده این ونه اصلاح نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و موضوعات

اما رخلاف این نظر، نقدعلی معتقد است که سازمان‌های امنیتی مسائل مستثنی آن نه مات اطلعاع است. وگو ا محمدعلی نقدعلی، نماینده مینیر و میسیون اورزی، و منابع را وانید.

انونه در مجلس مطرح ده، رح اف وای سهانه دستخوش رات و اصلاحاتی ده است. درباره ا این رح وضیحاتی رامید.
نوز اصلاحاتی ور نگرفته و این رح در الررسی در مجلس است. و دائم ر اساس نهادات نمایندگان عمل می کند. آن ناوین لی مه نهادها و سازمانها را در رامیرد اما مده نهادهای نمایندگان مصاد مصادیق ن است البا رای نهادهایی ا دیع نهادهاست اما اینکه نهادی از این افیت استثنا د اش

در موارد استثناء درمورد اطلاعات نظامی وده ابهاماتی داشت. نمایندگان ن نهادا رامون محدوده محرمانه و نهادهای نظامی دادهاند. از آن جا که پیشنهادات متعددی ارائه شده است، این به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی شود و نظرات نمایندگان را تا محدوده محرمانه‌بودن در همان چهارچوب مسائل امنیتی قرار دهند مازاد بر آن چهارچوب‌های امنیتی، در ذیل عنوان شفافیت قرار بگیرند.

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انر اتمی از این انون مستثنی نشده اند؟
این سازمانها ور ل مستثنی محل و در محدوده مشخصی استثنا رار رفته اند. نمایندگان یک نهاد داد وند محدوده استثنایی این سازمانها نادات نمایندگان ا ل رهها وده میسیون ارجاع داده د ا د از معندی

ا این اسیر س الان
له ا الان رحی و اصلاحاتی انجام نشده و اتفاقی دیدی نیفتاده است.

لیف این رحافیت مانی مشخص می ود و در دست ررسی و دستور ار ن لنی مجلس رار میرد؟
سرعت این رحیت در دست ررسی و در دستور لسه است. در این موقعیتا د ارجاع میسیون، رف مدت دو روز وارد ن لنی

اصلاحات یک نهاد دیگر را بررسی کنید سازمانها وجود دارد؟
خیرات دیگری وجود ندارد و در نهایت پیشنهاد می شود این کارگروه ظرف یک ماه آینده پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نمایندگان را جمع آوری کنند و مجددا پیشنویس نهایی خود را به پیشنهاد پیشنهاد دهند.

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا