دانش و سلامت

هشدار جهانی نسبت به شیوع انفجاری ویروس زیکا

ارش ا ان مار در سال

آمریکایی‌های آمریکایی در این مقاله بیان می‌کنند که جهان باید منتظر جهش‌های جدید ویروس زیکا باشد و بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این می‌تواند به آسانی منتقل شود و انواع ایجاد کند.

نایج مطالب اخیر نشان می دهد که ممکن است

ارناسان اطرنشان ردند: این افتها در مرحله وریست

ویروس ا از ریق نیش ای لوده «آئدس» (Aedes) منتقل می ود. این رات در سراسر اره مریکا

ارش ری سی، در الیکه رای اکثر مردم ا ماری دون وار ماندگار است، می واند اگر مادر در دوران ارداری ویروس بیماری ود، ممکن است

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا