ورزش

همواره اولویتم کمک به پرسپولیس است/ از اعتماد اعضای مجمع و وزیر ورزش و جوانان بسیار ممنونم

سین ری در وگو ا رنا

ار اولویتم مک رسپولیس است/ از اعتماد اعضای مجمع و وزیر ورزش و وانان سیار ممنونم

عضو هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس گفت: من قبل از اینکه یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه با افتخار هوادار پرسپولیس باشم و تمام تلاشم را برای خدمت به این تیم به کار میگیرم.

سین ری در وگو ا رنگار روه ورزشی گزارشی رنا اشاره ورش در اعضای هیئت مدیره راظهولی سال‌های سال است که هوادار پرسپولیس هستم و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره فعالیت‌هایم را در این جلسه آغاز کرده‌ام در وهله اول خودم را هوادار این تیم می‌دانم و تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا در کنار سایر اعضا باشم. ام ای مدیریتی رای رد اهداف رسپولیس و وادارانش رداریم. ر وقت و در ر ایگاهی رضا درویش لاح می داند ا افتخار رسپولیس مک می نم.

وی در مورد طولانی مدت در دور م ویتش در مدیره رسپولیس اکید رد ماجرای اصی نبود. در این مینه رآیند آنونی اید می د مقدار مان ر ود. رسپولیس در الاضر وارد ورس ده و روند وصی سازی را از رده اید الیت و را ا انجام ر انان در مجموع وشحال ستم و اشگاه ده ام. ا این ر ا اماد اعضای مجمع و مید سجادی، وزیر ورزش و وانان سیار ر می نم

و دید ات مدیره در واکنش انتشار سفرش رکیه رای ازیکن ارجی رسپولیس م : وقتی ر را نیدم ردم را اصلاً رکیه نرفتم و در ران ور دارم. در ر ال لا ا وبی رای رسپولیس در مینه نقل و انتقالات ورت رفته و رین وتبالیست این در الی است رین ادر نی م رگ رسپولیس را دایت می ند. نگاه ااهد م ریبا میل و د. بنده هم نه به عنوان عضو هیئت مدیره به عنوان دوست و یک هوادار در هر برهه و مسئولیتی آقای درویش صلاح بدانند در کنار آنها تمام تلاشم را برای حل دغدغه های پرسپولیس و هواداران به کار خواهم گرفت.

501

ری در واکنش به واکنش واداران رسپولیس در وص برنامه ارجی : آیا نظر واداران ابل احترام و مهم است. اعتقاد من لایه ا و وسته ای نها الصانه و از سر دلسوزی است. درویش و همکارانش نقل و انتقالات تابستانی را به خوبی شروع و بازیکنان بسیار خوبی را جذب کردند و بهترین های ایران را در قالب پرسپولیس برای فصل بعد آماده کرده اند. در الاضر نها نگرانی وجود دارد این روسه ناخواسته می ده د. البته مطمئناً می‌کنم پرسپولیسان خوبی دارد ولی با حضور زیاد باکیفیت خارجی که امیدوارم به زودی به ما ملحق شود تیم کامل تر و شروع پرقدرتی را در فصل پیش رو داشته باشد.

در الی از سفر ار آخرین و ات مدیره رسپولیس وش میرسید، ری در واکنش به این موضوع : سفر آرتی من دود 2- 3 انجام د. اولویت مه ما این است مسائل رسپولیس و دغدغه اشگاه و لاش ویژه رضایت واداران را نیز لب ل نگرانی ای رسپولیس ر راطی در اولویت رار دارد. در ال اضرم ویت ات مدیره درآمده ام نه سفر لکه واب م رایم

رنگار: سمیه دیری

انتهای ام//

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا