عمومی

هنوز برای این پرسش، پاسخی نیافته ام!

من این وهین رآن ریم رایم ناگوار و ر ابل مل و رخاستم و من ویا رئیس میسیونهای مجلس مثل این ود رائت رآن و لسه و اذران رایش.

بعد از آن به دوستی که در جلسه حاضر بود گفتم: واقعاً اگر مثلاً کلیپ حرف های رئیس مجلس پخش می شود یا یکی از وزرا در حال ایراد سخن بود، باز هم این آقا همین رفتار بی ادبانه را داشت؟ می ود رای لام داوند به سخنان وزیر اصرار دارد و ارزش ائل نیستیم!؟

حالا وقتی این روزها رفتارها و عملکردهای عامدانه و مستمر برخی نهادها را در مقابل دین گریزی و بدبینی مردم به باورهای مذهبی می بینم و می بینم که چگونه می شود تا فوج فوج از عقاید و باورهای خود برگردند و به کلیت دین و ارزش های دینی ناسزا شوند. ویند از ودم می رسم:

ونه است مل ندارد سی درشان د وید، اما ودشان باعث می شود وند یعنی اگر کسی (حتی یکی از اعضای خانواده شان) کاری بکند که باعث بدنامی و بی حرمتی خانواده و اولیای خانواده شان می شود برآشفته می شوند و جلوی او را می گیرند، اما نسبت به آسیب دیدن شأن و حرمت دین خدا ناراحت و نگران نگران هستند!

ا رای رم انواد ود رت دارند اما رای رمت دن دین دا و اندان امبر ساس نمی وند؟ متأسفانه نوز رای این رسش، اسخی نیافته ام!

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا