عمومی

هیئت‌های مذهبی باید محل پاسخ به سوالات و شبهات جوانان باشد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

? مددخانی در وگو رنگار آنلاین، اشاره ایگاه اد ن در بیان رد: سخنان رهبر انقلاب ات آنون اصلی اد ن ستند این ارتباط ات نمی کند لکه مردم ا لاقه در ات اضر میوند و مانی ور مردم ا لاقه انجام میود رش مطالب نیز در ات ر است این معنا رایط رای انتقال ام وب ماده است.

مسئول ? رزمندگان اسلام وین ا آن اینکه ام دارای سه د رستند محتوا و رنده است آن رد: اگر اد ن ات و رنده مردم اشند اید مردم ا لاقه ماده دریافت محتوای ستند را انتخاب کنید در ات اضر دند.

وی : س میوان ات میوانند در موضوعات مختلف دشمن در لاش وارونه

ند نام مهور اسلامی و دینداری نا امید ند در این میان و منبر ود رسانه است میوان روایت را را

وی افزود: ا وجه که رت اک مردم نا را سوی سوق

مددخانی نوان رد: امروز وهای دارند رای انتفال مفهوم درستی وجود دارد از نها منبر لازم است از منبر و مسائل روز در ات به دلیل استفاده از شبهات و روایات غلط عمده در رسانه های فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای مطرح می شود و اگر بتوانیم از مداحی و سخنرانی که نسبت به شبهات روز بوده و از گره ذهنی افراد به ویژه جوانان استفاده کنیم این افراد می توانند از اطلاعات خود استفاده کنند. رای ایش رهای نی استفاده نند.

وی ادامه داد: ما نباید از ای مجازی افل ویم ات نیز نباید در اِ مجازی منفعل اشند و در این الانه الیت نند.

این مسئول بیان کرد: متأسفانه فعالیت‌های ما پدافندی به این معناست که دشمنی از غلط را به مردم منتقل می‌کند و ما فعالیت‌های خود را در حوزه پاکسازی روایات غلط آغاز می‌کنیم در تصویری که ما و افراد می‌توانیم در فضای مجازی و رسانه اولین روایت را پیدا کنیم. ند را رد ا سی است واند اولین روایت را داشته راکه رآیند اکسازی و دافندی نس نسبت. ند منبر است.

وی اکید رد: ات موند در ای مجازی ورت ند در موضوعات نی وارد وند ا وانان وانند ات و سوالات ود را از رسانه دریافت ند.

مسئول ? رزم اسلام استان وین ا انندگان این ملکرد ات اکنون رضایت وده اما انعنده نیست موافق رد: تولید کننده دشمن ا ندین ار ماهوارهای و رسانهای درحال الیت وده و ولید ود را در سطح سترده ات ستند ما نوز در ات رای انجام ند اصله داریم.

وی افزود: در دوسال ددا دوران دفا مقدس رکت ما نسبت المقدس ما را بشناسید ند ر رد و ما روز دیم.

این مسئول مطرح رد: امروز نیز ات اید ود را ابزار و وهای نوین رسانه های مسلح ند و در مقابل دشمن ند مل نند ا از رفات دشمن نسبت ن، لب و اور

مددخانی در پایان گفت: با توجه به اینکه دشمن اصلی برای انتقال مفاهیم غلط رسانه و فضای مجازی است اگر ما بتوانیم به ابزار نوین و روز بپردازیم و همچنین شیوه‌های بروز و نوین را در حوزه رسانه‌های مسلح می‌توانیم دشمن را پشت سر گذاشته و هدف جامعه را به ویژه انجام دهیم. وانان را نسبت به موضوعات اه نند و در رابر نگ مام ار رسانه های روز وند.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا