ورزش

«هیس» طارمی در جشن قهرمانی پورتو/ مهدی در آغوش رئیس باشگاه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ارش رنگار آنلاین، م وتبال ورتو در سی و ارم و ایانی لیگ رتغال روز نبه در این مسابقه مهدی ارمی تمام ایرانی از ابتدا در رکیب اصلی ورتو داشت، «جوازینینو»

این رتیب ورتو رمانی ود را در لیگ رتغال رده ود، ا سب این رد امتیازی د و ا آن اد ار

در ایان این مسابقه میزبانی ورتو رگزار د، ن رمانی در ورزشگاه «دراگائو» ا ور واداران رپا .

مهدی ارمی م در این ن ور رنگی داشت و وقتی نام او رای دریافت مدالش در ورزشگاه اعلام د، ار ا دا ار دا ر. ارمی د از اعلام نامش، لوگوی اشگاه ورتو روی راهنش را واداران نشان داد. وی سپس در ادامه ادی سبک اص ودش را انجام داد و دستش را نشان «هیس» روی نی اشت.

دانشگاه ایرانی ورتو سپس مدال ود را از «پینتو دا وستا» رئیس اشگاه دریافت رد. نتو لحظاتی ارمی را در وش رفت و سپس این اتفاق

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا