ورزش

واکنش مهدی‌پور به شائبه باندبازی در تیم ملی بوکس جوانان

مدیر ملی وکس وانان ایران :

رضا مهدی‌پور در گفت‌وگو با گزارش، درباره آخرین وضعیت تیم ملی بوکس جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهانی، توضیح داد: با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در خراسان رضوی، فعلا تمرینات خود را پیگیری می‌کنیم و بعد از ۴ مرحله اردو، روز ۱۸ آبان. م ازم مسابقات رمانی آن میویم. از روند م راضی استم و رای سب موفقیت لاش میکنیم.

او در اسخ این سوال دراسیون وکس از اعزام ملی وانان اظهار کرد: ما یک سری نقاط ضعف مانند عدم وجود رویدادهای تدارک در بحث آماه سازی ملی پوشان داریم، اما در گذشته هم نشان می دهد که با وجود این نقاط ضعف، هم می شود مدال گرفت. ما در لهستان م ا دمی مدال رفتیم ولی متاسفانه مقابل ریفان روسیه نتیجه نگرفتیم. اگر امسال انس داشته و روس ا نخوریم، ا میوان مدال رسید.

سرمربی تیم ملی جوانان بوکس گفت: در تلاش هستیم که در سطح فنی و تاکتیکی بوکسورها را ارتقا دهیم، اگر ضعیف مسابقات تدارکاتی هم پوشش داده شود، می تواند مدال در چنین رویداد بزرگی برای ملی پوشان ایران هم دور باشد.

سطحی رسید دیگر نگران وکسورهای روس و … نبود؟ ما در سوریه و راق می اختیم اما الان از رقبایی ون ایلند، ازبک و رقیز م ور مینیم نشان از اید دانیم ا این وجه ناچیز وکس رداخت ن منظم نیست، نمی توانم رشد نیم. ودجه ر، مان و رنامهریزی نیاز داریم. ا مه این ا ن رشد وبی در این نند سال متوالی داشتیم و اگر می ر ار ود، میوان نتاک ری ری ر ر.

مهدیور در واکنش از مبنی ر دعوت دن رخی از وکسورها مه نفراتی الان در اردو ستند رینهای وزن ود در ایران ودهاند. ما رت ودمان را دنیای دوست و نایی نمیروشیم. اِ این رایط موجود و ریمهایی ست نیز ر وقت مسابقات رفتیم دست ر رگشتیم نشان از سلامت ار است.

او گفت: ما همه کسانی که در قهرمانی کشور روی سکو می‌روند را به اردو دعوت می‌کنیم و اگر هم فردی خارج از این روال دعوت می‌شود به دلیل عملکرد خوب آن فرد در مسابقات کشوری است تا شانس مجدد باشد. نمی واهیم دایی ناکرده سی ایع ود و انس مجدد نها میدهیم.

سرپرست م مل وکس وانان در ایان : در ار ما اه ناعدالتی نبوده و ما در واقع روی رین افراد مرکز مینیم و م دنبال این نیستیم افراد سابقه اشند. مه اید ای استه سالاری رود و رینها ملی رسند. مسابقات رمانی ور نیز ا دالت امل رگزار میود و وانی را ایع نمیکنیم.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا