عمومی

وقتی افراط در مدیریت زمان کار دستتان می‎دهد!

جهان ما از پیام‌هایی است که می‌گوید زمان منبع محدود است و باید مدیریت شود، اما همین مدیریت زمان گاهی می‌تواند مانعی بر سر راه کارآمدی و بازدهی واقعی شود و حتی سلامتی ما را به خطر بیندازد.

به گزارش مجله ایرانی، روزنامه «جوان» در ادامه نوشتار: نویسنده این یادداشت که خود را از دیرباز مبلّغ مدیریت کارای زمان بوده است، بر این باور است که زمان ذهنی به جای عینی می‌تواند راه حل این مشکل باشد. او سه نکته را ارائه می کند و این ایگزینی را وضیح می دهد.

مرلاش رای مدیریت مان

سال نبست رسیدم. از دید ناظر بیرونی، زندگی حرفه‌ای‌ام قرین موفقیت و خانواده‌ام شاد بود و اینطور به نظر می‌رسید که زندگی‌ای رؤیایی دارم، اما دیگران را نمی‌دیدند که با بی‌خوابی مزمن، سوءتغذیه، فشردگی عصب‌ها و عدم موفقیت‌های بسیار ناخوشایندی دست‌وپنجه نرم می‌کردم. داً اشف مل مد از مدیریت من مقصر وده است.

من در مه مرم مبلّغ مدیریت درست مان ودهام و رجا مید، دنبال رهوری و رفندهای مانی می. در زندگی شخصی‌ام، کارهای روزانه را جوری برنامه‌ریزی می‌کردم که وقتی می‌خواستم با ماشین رانندگی کنم، فقط باید به راست بپیچم و با این کار در ترافیک چهارراه‌ها گیر نکنم. خانه‌های خریده‌ای که در فاصله‌ای بین چندین آشپزخانه‌اش کم باشد، می‌توانم به نحوی کار کنم که آشپزی کنم و نظاره کنم، حتی هر روز هفته صبحانه و ناهار یکسانی می‌خورم (بیشتر وقت‌ها با عجله پشت پیشخوان آشپزخانه) تا زمان صرف وعده‌های غذایی را به حداقل برسانم. .

در ارم، دلیل لاقهام م ونگی ارکردمان، روژه اتیام را این موضوع اختصاص داده است. درباره نحوه نگرش و استفاده از مان، ر میوانستم میواندم. وهشایی درباره مدیریت مدیریت مان انجام ده است، الیتایی را وصیفه میندند روع روز مهم است. مان را را ارهای متفاوت میردم، رای نوشتن در و رفتن لسات در دازظهر رنامهریزی میردم. رای مرکز، از ن ومودورو استفاده و ناوب، دقیقه ار و نج دقیقه محیط میکردم. ر اوقات م از سابرس مان استفاده دد ر روز ویم رنامهریزی ده ود و مان لفده ر ود.

من نوان سختکوش، رای ارایی ر سخت لاش میکردم، را واهان موفقیت رفهای ودم، البته میخواستم زندگی . وهشا تعیین موضع و روابط اجتماعی رای سلامتی را نشان می دهد. برای گنجاندن این موارد در برنامه‌ام، طی هفته‌های دیوانه‌وار کار می‌کردم تا از کار کردن در عصرها و هفته‌های آخر ناامید کنم، به همین ترتیب، به امید احتراز از خطر مضاعف حمله‌ای که با چشم‌پوشی از تعطیلات مرتبط است، من باید انجام دهم تا هر سال. مسافرت روم. متأسفانه ذهنم هرگز بعدازظهرها، آخر هفته‌ها یا در مسافرت‌ها خاموش نمی‌شود و زمانم به شدت حساب می‌شود، اما آنجا که هر دقیقه از زمانم را سر کار می‌گذارم و بیرون می‌روم تا حد ممکن مدیریت می‌کنم، می‌توانم کارم را انجام دهم.

مدیریت مان ار دستم داد

اما راز ومی در اعماق ماجرا نهفته ود. سلامتیام رو وخامت آشته ود. ندین دکتر اسرار ردند رام رم و ند رست ماریایم مگی نشان دهنده استرس روانی و روز سنش در . من مقاومت مردم: «اما لیا ر از من ار میند. من واقعاً ارآمدم!» ولی در ماه انویه سال۲۰۹ ست. نمیوانستم نویسم. نمیوانستم ر نم. کامپیوترم نگاه میردم و میترسیدم نتوانم ارم را نم. اری دوستش داشتم و سالها رایش مت ده ودم، ادی سخت نظر میرسید. دتر از ن، انگار ار ارزشی ود، مانند مجموعه ای از وظایف رنامهریزه مقاله های را از موعد ویرایش ن، لسه میسیون رو، رای لاس ماده و، درس ده، ایمیلهرا وتکاب. انگار ود را رآیند استوجوی ارایی و ازدهی از ار اندا ودم، اما نگامی مقالهای داشتم لاش مین را رفتم. ن مقاله ا مکاری روفسور ارن انسن نوشته ودم، مروری ود ر وهشا سازمانی درباره مان نی؛ ربه ردی ا اجتماعی ال و نده. در مقایسه ا مان نی ا استفاده از ساعت و ویم مان ارج ا رد را اندازه می کند اینگونه ذهنی بازتابی این است که افراد چگونه زمان را می‌فهمند، تفسیر و با استفاده از خاطرات و پیش‌بینی‌ها در ذهن خود در زمان سفر می‌کنند تا معنایی برای زمان حال بیابند. این وهش من موخت وسواس مدیریت مان نی سه درس مهمی را نهان میند از مفهوم مان نی »

ر مان نی سیری نی دارد

نخست که ماهیت ن مان ماماً ا مان نی درهم نیده است، اما ما این واقعیت را نمیدهیم. اکثر افراد معتقدند لسات را برای مثال رأس ساعت ا :۳۰ رنامهریزی رد آن روز اری از ساعت د. وجود این، اینها رساختایی اجتماعی در موقعیتان میوان از نا دول رد. اگر ردی لسهای دقیقهای نیازمند است، آیا اید ویم رای دقیقه اشغال رد؟ اگر سی دازظهرها رای رفع ستگی محیطی ولانیر نیاز دارد، ا ان دس دیدگاه از د محدود من ا مدیریت مان را دیدگاههای ابتدا در این اره ارها را وقت انجام داد و ر ار در اید ول د.

موعدهای نمونه دیگری از سیر نی از مان نی است. سیاری از موعدها در نظر ما «واقعی»اند رستند واقعی. در وض، موعدها اریخایی رساخته اجتماع رای رنامهریزی اری رد و ماهنگی او اِ دیگران. دریافتم سرانجام وظیفه ی ا اریخی مشخص ا سخدادن

موزه اصلی این است مان نقدرها ور مینیم نی نیست. زمان در وهله نخست تفسیری ذهنی است و این موضوع باعث می‌شود که در مدیریت زمان می‌شود، یعنی به برساخت‌های ذهنی از زمانی که در آن زندگی و آن را خلق می‌کنیم هم توجه کنیم.

رویدادهای نی مهمی رابر ا ساعتای نی دارند

درس مهم دیگری از وهش درباره مان نی میریم این است کارهایی که معمولاً در زمان‌های خاص برنامه‌ریزی می‌شوند، مثل توقف ظهر برای ناهار، اما روشی جالب برای کار می‌تواند این باشد که به جای آن زمان، ساعتی را که قرار است، ریتم رویدادها باشد، ما باشد. ار در ساعت و وقف در ر رای ناهار). ار ردن ر اساسمان رویداد، ن ار و رنامه، اولویت را ار می دهد در نظر گرفتن انجام کاری مانند رویدادهای طبیعی نه تن‌ها به کارآمدی در مقابل کارایی اولویت می‌دهد، بلکه ادراک کنترل بر زمان افزایش می‌دهد و لذت از انجام وظایف را بیشتر می‌کند.

دور دن از رنامه شروع کرد ارها اعث د دیگر انتظار ندا اشم داد ساعت مشخصی را ار اختصاص دهم. ررفته رضایت بخش ان رساندن ارها را رفتن سرا این ربه ا نام «غر» ناخته است. رقگی نه نها ازدهی ری مراه دارد، لکه رضایتبخش نیز است، را املاً لحظه اللّه و ردة وجه ن دااتجا.

معنای نی از برنامهریزی نی است

سرانجام، وهشا ویای این است وقتی افراد مان نی را ادراک، سیر و در ن ود در سفر میاکناد. رخلاف مان ن معنای مان نی از ساعات و روزهای نشئت میرد دم رای الیتهای دفمند و اتمیت صرف وقت برای فعالیت‌هایی که پایداری فرد می‌پیوندد- مثلاً اینکه من مقاله‌ای درباره تجربه‌های گذشته برای منفعت‌های خوانندگان آینده بنویسم-مندتر است، زمانی است که اگر صرف وظیفه‌ای با هدفمندی کمتر می‌شود- مثل نوشتن گزارش مخارج. ناگفته دست ر دو الیت را اد انجام داد اما دومی نوری در نتیجه می‌توانم برنامه‌ریزی کنم تا فعالیت‌هایی را که معنی کمتری دارد، در زمانی انجام دهم که نیرویی کمتر دارم یا دقایقی که بین جلسه‌ها وقت دارم و اولویت را به مهم‌ترین و پرمعناترین وظیفه‌ها بدهم.

سفر سوی مدیریت نی مان

نری لیدی من از وهش درباره مان نی این ود مدیریت مان دیگر دوستم نبود، آهی دشمنم ود. ر از اینکه از د ارایی در مان نی وجه نم، دیدگاه نی راجع به ربه لی مان دا میک. دون نکه مدیریت دهم، مان را دست ود را الش دم ا مان نی از دریچه نیت نگاه نم. ررفته ار، ای رنامهای اول و ساعتی، منزله مجموعه از رویدادهای ارزشمند نگاه ردم. لاوه در، از ودم میگاه این وظیفه را در برآورد و ارزشهای من است. اینگونه، ر از نکه دنبال ارایی اشم، معنی را ستوجو میکردم. این رهای نی من مک استوجو رای ویمی املاً آرا را را نم و ارهای در مقام استاد دانشگاه، نترل نسبتاً وبی رنامهام داشتم. در زندگی نوز اید انوادام حل ررفته من رنامهریزی نشده و الیتای سامان را م رصتی رای ایش لاقیت در ارم نگریستم. ند ماه، دوباره از ار و زندگیام لذت ردم و سلامتیام رو ود اشت.

راحت میوان مید را وامع ما از امهایی است این مضمون الایی است ایدی دردادن مدیریتش رد. این نیز مسلّم است که اگر به و سامان بیشتر نیاز داشته باشد، لازم است از ترفندهای گوناگون اما برای مدیریت زمان استفاده کنید، از افراد مدیریت زمان، مانعی بر سر راه کارایی و بازدهی واقعی است. مدیریت مان ممن است منفی ر سلامتی من اشته اشد، اما ربه نی مان رآیند ابخشی را از رده است.

نقل و لخیص از: وبسایت رجمان/ نوشته: اَبی . / رجمه: لی امیــری/ مرجع: اروارد نس ریویو

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا