دانش و سلامت

ویدئوl تست مقاومت آیفون ۱۴

سری ون ازگی وارد ازار ده اما در مین مدت وتاه م اهد انتشار ویدیوهای موجود از نستیم. الا انال وتیوب «JerryRigEverything» ست مقاومت نسخه استاندارد این انواده را منتشر می کند.

ول داشت راحیید نداشت، ون مان آن سخت افزار می ودیافته و منچنین راتی در است. در اوت اصلی راحی این محصولات داسازی راحتر نل ای و مچنین نها اینتر میر ن ازم. اما این دستگاه در ست مقاومت ملکردی از ودش نشان می دهد

مانطور در ویدیوی الا مینید، ست مقاومت دیدترین وشی اپل ا ست راش روی نمایشگر روع می شود. نمایشگر این دستگاه از سطح سختی موس روع راش رداشتن میند و از سطح این راشا میقتر میوند.

پس از نمایش، نوبت به فریمگر دستگاهی می‌رسد که مقاومت مناسبی برای خودش در برابر خراش نشان می‌دهد، پس از روبه‌رو شدن با تیغ‌های تیز، رنگ واقعی‌اشان می‌شود.

اپل، روی دوربین اصلی ون ا این الررسی JRE، وشش لنز دوربین از سطح سختی موس راش رمیدارد.

در ادامه ا ست له مستقیم روبهرو میویم نتیجه اش از ن رفتن ندین سل روی نمایشگر است. مانطور انتظار میرود، سلها س از سوختن، دیگر الت اولیهان رنمیردن.

در ایان م نوبت ست م ردن میرسد، مان ستی وان لاس رو و وان لاس تی. اما این موضوع نوان رای دیدترین وشی اپل ادق نیست. ون در این ست نشانهای از م دن از ودش

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا