دانش و سلامت

ویدیو | آن‌باکسینگ و کالبدشکافی گوشی پرطرفدار گلکسی زد فلیپ ۴

سامسونگ اخیراً از گلکسی زد فلیپ 4 رونمایی کرده است و این محصول را هنوز در بسیاری از خرده‌فروشی‌ها عرضه نمی‌کند، اما ویدئویی از کالبدشکافی آن دردسترس قرار گرفته است.

این وشی نسبت مدل لی ود می ررده، اما در موارد مشابه د لیپ است. اگر نجکاو ستید داخلی این دستگاه اشو را مشاهده کنید، ویدئو دید البدشکافی احتمالاً رای ما نیست.

انال وتیوب PBKreviews رایند البدشکافی این دستگاه ا اعمال رما نهای ن از مود. ا رداشتن در وشی، نتنها و ابلهای داخلی آنحال، مانطور در ابتدای مطلب اشاره د، ر اجزای ن املاً د لیپ است. لاوهراین اشو دید سامسون مچنان از راحی اتری دوگانه

لکسی د ولد و د لیپ اهراً از لمبرداری وققریض K ا سرعت ریمبرثانیه آنی نمیند.

PBKreviews ارچه میرپذیری آینی رای لکسی د لیپ درنظر متأسفانه در این ویدئو اهد دا ردن نمایشگر اشو دستگاه نیستیم و نابراین نمیرانیم اوت میان لوزا سامسونگ اعلام رد امسال از مکانیزم ودیافتهای رای لولا لکسی د ولد ول ناوری ره نوبی مچنین رای دم استفاده از لولای رهای

?

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا