عمومی

پاسداشت هادی خانیکی؛ زندگی او گفت وگوست

دید او، نیدن او، آن او، رداشت ای او، در رابطه با موضع وگوکنده است. در مواجهه با دیگران و اِ مسایل و امور اجتماعی ماده دیدنی راتر از نچه در وحله اول سظر می ر. ا اعجاب در ا و لق دید است. این نوع اهمیت نبه وگوی واقعی است. ن اکتفا نکردن نچه ورعکس العمل ن می رسد لکه امل ردن و وجه ردن. مین دلیل است ار ایشان دارای مطالب ر و دایت ننده است .

وان او در ست وجوی ا و لق دید است. در اکثر نوشته ها و سخنرانی ای ایشان ند ن دیدند و ند رهیافت دیدند وان دا رد سی ارش ستجو رای ای ندگی و اعجاب است در این ا م در وگو ا ماری و و ر مده د ن م می.
اول اینکه ود مار، وگوی ا ود دارد و در نین وگویی وگو و مدلی در معالجه ماری و وانب ن می واند پزشکی اشد. دیگر نکه مهم ارتبا ن انسان ا و ارتباطات
در این ارتباط اگر امید لوه ر اشد و ود را نشان دهد، ماری از ن میرود. زندگی از نظر استاد انیکی، وگوست. ا ود، اِ دیگران، ا داوند و اِ ماری ….

در لحظه لحظه ای زندگی می وان ازگر وگو ود و زده د و لق دید رسید. لق دید، اِ ماری است…
من دعاهای متداول رای ای استاد میواهم ویم ری دعای رای استاد، اد رفتن و دم دن در ا. نی راه رفتن در موضع وگوی واقعی و رت و اعجاب. در این راه، مرین نیم و رای رطرف زدن، او مشوت نیم. نین اری رین دعای رای اوست و ای دردهای اجتماعی ما دل او را درد ورده و وی را ماررده است.

* نشر اجتماعی و مدیره موسسه وگو

اسداشت ادی انیکی؛  زندگی او وگوست

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا