عمومی

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

کتاب مطالعه ر ایراد متن و درهم این متن انگر نیست تشدید نگاه امنیتی و سلبی ، سخت گیرانه کردن و چند مرحله ای کردن مجوز فرآیند، تاسیس و فعالیت مجموعه های مردم و پیش بینی پیچیده اداری برای کنشگری مدنی، روح کلی حاکم بر این متن است.
در واقع این نویس یک نگاه مقابله با الیت ای دواطلبانه و آنت از ل ا دوین ده است.

این نگاه سلبی و واپس گرایانه به کنشگری داوطلبانه و مجموعه های مردم نهاد در حالی که در متن این پیش نویس متبلور شده است که فرهنگ، تاریخ و آموزه های اخلاقی ما انباشته از توصیه های مفیدی است که افراد را به امور داوطلبانه ترغیب می کند.

نکته مهم اقتصادی دیگر دربار الای داوطلبانه این الیت است. در مطالعه انجام شده در ساعت اروپا برای تخمین ارزش پولی به فعالیت های داوطلبانه و با در نظر گرفتن ارزش دلار آمریکا در سال 2013 برای 40 ساعت کار در هفته و 52 هفته در سال ارزیابی فعالیت های اقتصادی داوطلبانه در منطقه OECD داده شده است. مبلغی معادل ریلیون دلار مریکا (حدود دو درصد ولید ناخالص داخلی این ورها) وده است. فعالیت های ارزشی اقتصادی داوطلبانه، در آلمان از بیش از 117 میلیارد دلار، در انگلستان 60 میلیارد دلار، در استرالیا 49 میلیارد دلار، در کانادا 36 میلیارد دلار و در ژاپن 33 میلیارد دلار دریافت شده است.

جمع بندی در حالی که می شود، توسعه و گسترش فعالیت های داوطلبانه و آنچه امروز به عنوان مفهوم توسعه خیر جمعی در گفتمان عمومی جامعه از آن یاد می شود، هم برای توسعه اقتصادی-اجتماعی و هم برای بهبود سلامت جامعه و هم برای بهبود سلامت، مهارت و رفاه فرد. داوطلب متن مفید است متن نویس منتشر ده ا نوان آنون ل ای اجتماعی دقیقا معطوف مقابله د ا

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا