دانش و سلامت

چرا دانش‌آموزان باید حتما صبحانه بخورند؟

آنه مهم وعده های روز است، وردن آن مغذی میوانند نوجوان

ارش مجله ایرانی، آن مهم وعده ایی روز است، اما سیاری از ودکان و نوجوانان ر روز وعده های را از دسن می. ووردن آن مغذی میوانند نوجوان مک ند ا ر و ملکرد ری در مدرسه داشته اشد.

ر اساس اعلام دفتر ودامعه وزارت

– انر: آن در نار واب و ورزش، از رین رای امین مجدد انرژی است. این رصت الی رای دریافت ربوهیدراتای سرشار از انرژی مچون مواد ایی مانند نان سبوسدار است. استفاده ا رکیبا روتئینی و ربوهیدراتایی مانند نان و نیر، لات آنه راه ایدهل رای ویت انرژی است و نابراین نوجوانان در لاس درس واب نمیروند.

– مرکز: مطالعات نشان می دهد ودن آن مغذی اعث ود ملکرد مغز – ویژه افظه و ادگیری میود. این امر را ادگیری دانش دید و استفاده از ن رای امتحان رگ روری است.

– نمرات ر: ات نشان میدهد نوجوانانی آن می وند ملکرد لی ری دارند. مان معتقدند ستند آن مواد مغذی روری رای سیستم رای ویت در مغز امین مند. مچین آن وردن، رسنگی را اهش می دهد. نخوردن آن میوانند اعث واسپرتی ود و ملکرد لی، رفتار و نفس را مختل ند.

– انتخابای سالم: سانی آن میورند مایل دارند ای سالمتری را در ول روز انتخاب نند

را ویژه در اییز و مستان، اَسه دلپذیر دسی رم ا نان و ای و نیر از نید. کودکان را با خوردن صبحانه می‌توانید، بهتر کنید، اما به نوجوان شما برای خوردن صبحانه مغذی، عادات غذایی را سالم می‌کند که تا عمر ادامه دارد.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا