عمومی

چفیه: از پوشش تا نماد، از نماد تا پوشش

ن راق و ایران روع، رزمندگان ایرانی ای کاربردی که متنوع هم بود: استفاده از سایهبان سر و صورت از حرارت خورشید بود، هم دستمالی برای پاک کردن عرق، هم حوله هایی برای خشک کردن دست و هم آب از خیس، هم نقابی ورود برای جلوگیری از گرد و خاک های بیابانی به ریه و هم. سفرهای رای ناول ا. ن موقعیت معنایی نداشت

در میانه نگ این وش استفاده از سترده افت، دریج دیل نمادی از رزمنده مدتا سیجی داویل در ملگ. در نقاشیها، فیلمها، طرحهای گرافیکی، شمایل تجسمی و سایر نمایشهای بصری / موقعیتی مرتبط با جان جنگ، چفیه واجد یک هویت جدا از استفادههای کاربردی در جنگ شده بود: رزمندگان شجاع و ایثارگر و معتقدند که در راه عقیده از خود میگذرند.

که تمام شد، دیگر موقعیت جنگی هم وجود ندارد که چفیه‌های باشد و کاربردی داشته باشد، اما جنبه هویتی در آوازه‌گری‌های رسمی، تعداد زیادی از آن برای نمایش تعداد زیادی از آن برای ادامه راه رزمندگان در هر زمان بعد از جنگ. مل مد و دریج این ماجرا، وزه سیاست و درت ما راه افت. مدیران و مدیران را نشان دادن وفاداری ود اما وزه ده سیاست، نسبت ندانی ا ای لهله رزمندگان بدهبستانها، رانتخواریها، لابیگریها، اختلاسها، مفاسد اخلاقی و مالی و سازمانی و دهها بزه دیگر که در ساحت سیاستهای فراوان برای وجودشان وجود دارد، زیر پوشش پوششی چفیه پنهان میشد. رفته رفته دیگر را موم مردم ربطی دا و انبازان و ایثارگران نگ میلی نداشت. مردم میدیدند که چگونه بانکداری اختلاسگر، جوانکی رانتخوار، مدیری دروغگو، مسئولی دغلباز و … هر چند وقت یک بار چفیه های بر گردن میاندازند و با شعارهای پرطمطراق سخنان سادهزیستی و مردمی بودن میگوید و در فضای دیگری مشهود است.

این ماجرای سفر خانواده یک مسئول چفیه به گردن ترکیه، حالا قصد خرید سیسمونی یا هر کار دیگر، وسط ماه رمضان، فقط یک مصداق کوچک از رویهای است که سالیان سال شکل گرفته است. افشای این ماجرا، البته مشخص است که از یک نزاع درونگروهی جناحی ریشه می گیرد و به قصد ضرب شست نشان دادن و نشان دادن فیلتر حساب سیاسی انجام شده است و بیش از حب علی، از بغض معاویه دارد و چه بسا گروه پشت پرده افشاگران، ردنهای دیگری ستند در مراتبی دیگر، داستانهایی دیگر دارند.

مثل سیاری از دیدهای رامونی، ابتدایی وسایل اربردی و اری از معنای الصاقی ود. سپس نماد دفاع و ایثار شد و به پایان ماهیت نمادینش هم تغییر یافت و نزد عامه مردم، نمادی از قدرت کاسهلیسی به قصد آرایش ظاهری و وفادارانه در پوشاندن باطنی آکنده از تعارض با شعارها و سخنها و آوازه گریها شد. دیگر رار نیست ورت را از نکات آن مچون ل اب و ار ابان را وشاند. وشش ن الا رای وجه های نهان است.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا