استان ها

کدام پژوهش‌ها در حوزه جمعیت حمایت مالی می‌شوند؟

معاون وهشی وزیر لوم، ات و ناوری در نامهای وهشی مرتبط ا معیت را

ارش مجله ایرانی، دکتر پیمان صالحی در نامه‌ای خطاب به معاون پژوهشی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، از آن‌ها خواست تا اولویت‌های پیشنهادی مرتبط با ستاد جمعیت ملی را به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارسال کنند.

این درخواست معطوف به نامه مورخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ دبیر ستاد ملی جمعیت در خصوص اعلام سرفصل‌های پژوهشی پیشنهادی وزارت علوم به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت است و بر اساس آن، طرح‌های مصوب در حوزه‌های زیر حمایت مالی قرار خواهند گرفت:

«۱. اولویتا وهشی، ر ناسایی لأهای موجود،

. به اصلاح و جایگزینی محتواها و سرفصل های ضد جمعیتی و نامتناسب با سیاست های کلی جمعیت و نقشه مهندسی فرهنگی در کشور دروس دانشگاهی کمک کرد و به تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای ایجاد سیاست های کلی جمعیت بینجامد.

. از نجائیکه موضوع معیت لوم مرتبط است، دامنه اولویت های نهادی، رجیحاً نه رشته های اشد.

. مسو ا سیاستای لی معیت و انواده و انون مایت از انواده و وانی معیت اشد.

. از لیوی در آن سرفصلها رهیز ردد، اولویت های اهمیت وهشی و ارتباط ر ا مسائل مب مخصوص .

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا