عمومی

گشت نامحسوس «مرگ» در جاده ترانزیتی/ ازنا- شازند همچنان نیمه‌تمام – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

گزارشی آنلاین – روه استانها: دم ریض اجتماعی ازنا- ازند مشکلات مردم رستان ازنا است، اجتماع ازنا – ازند ول لوتر رستان ازنا را استان مرکزی مرتبط میند از لومتر از این مرکز در رستان ازنا واقعه و ماکنون ار این دن این اجتماع مچنان نیمهتمام اقیمانده است.

نامحسوس «مر» در اده رانزیتی

اده ازنا – اراک در ابتدا اهدف ایجاد ارتباط محلی ن رستانهای ازنا و باعث ایجاد اما بعدها در مسیرهای هموار و کاهش زمان سفر به یک جاده ترانزیتی می شود که اکثر وسایل نقلیه از آن خودروهای سنگین عبور می کنند و همیشه شاهد تصادفات ناگوار در این مکان هستند.

در هيئت هيئت ادفات ناگوار در اين نقش متأسفانه مچنان ميل اري این مولان امر دیده نمیود، موضوعی مواره

اح انِ ازنا - ازند را لب رساند

مرگ دردناک انواده ار نفره در ریانونی ادف ن دو ودروی سمند و وانت نیسان، ار دیگر رورت ار این ردن اده نا ایمان ازنا- ازند را د ندان رد، ادثهای انتقاد ند «حسین ودرزی» نماینده مردم. دورود و ازنا در مجلس ورای اسلامی در ن لنی مجلس را دنبال کرد.

سالها انتظار رای ارخطه ردن اده

وی در نشست لنی نوبت روز نبه، اسفند ماه مجلس ورای اسلامی من سلیت ادت موطنانمان در ادف نجیرهای نزدیک ر ازنا سلیت .

وی ا ادآور اینکه سالها است وزارت راه و رسازی دنبال ار اند ردن مسیر ازنا است، افزود: اند ردن لومتر ن ازنا و ازند از ده ولی نوز نتیجه نرسیده است.

میل ازنا - ازند مچنان در وعدها

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی کرد: نیروی انتظامی نیز گویا گذرگاه آزادی برای ماشین‌های حمل‌ونقل قرار داده است و این ماشین‌ها به صورت روزانه روشن با اسکورت عبور می‌کنند و نیروی مدیریتی هیچ برخوردی با آنها ندارد.

ما ر در این مسیر میدهیم و مسئولین نیز اقدامی انجام نمی دهند.

از روژه اقی مانده است

احسان رم اده مدیرکل دفتر نی استانداردی لرستان در این رابطه در و و رنگار آنلاین اظهار داشت: روژه ار این ازنا

محل اعتبارا این روژه استانی وده در سال دلیل مبود اعتبار از منابع ملی مناگر

اح انِ ازنا - ازند را لب رساند

مدیرکل دفتر فنی فنی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر سه قطعه از این پروژه به طول ۱۸.۷ کیلومتر به برداشت رسیده است گفت: دو قطعه دیگر از این پروژه به طول ۱۵.۷ کیلومتر در دست اجرا می شود.

رم اده ریح رد: این روژه دارای دستگاه اطع ر م سطح است یک نون سه دستگاه ن انجام و سه دستگ ا دستگاه

وی آن داشت: ا نون .۵ میلیارد ومان رای این روژه معتبر نه ده است.

افتتاح امل روژه در ورتمین اعتبار

احمدرضا دالوند معاون مرانی استانداری لرستان نرودین ماه امسال و در ازردید از روژه ها در دان ازنا و ازدید از روژه ار ? ازنا- اراک اظهار داشت: این روژه ول دود لومتر از ار ده اکنون درصد رفته است.

وی : رای میل این روژه دود میلیون اعتبار نیاز دارد در ور مین ایان سار سال رید.

نابرين ارش، اﻳﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪ ود وﺿﻌﻴﺖ راها و اﻧﺠﺎم ^ وص در استان لرستان ودهایم اما ار ^ دن محور ازنا

این طرح از جنبه‌های مختلف حائز مهم است که از آن جمله کوتاه کردن مسیر ترانزیتی شمال – جنوب و نداشتن گردنه‌های صعب العبور است در حالی که این محور تنها مسیر دسترسی مردم به شهرستان است. ازنا مرکز ور است.

همین امر باعث می شود تا تعداد زیادی از وسایل نقلیه سنگین از این خودروها با هم باشند، اما در مقابل کم جاده ها باعث بروز حوادث متعددی می شوند که جرح و مرگ در این جاده رخ می دهد که همین مسئله ضروری است در تکمیل این طرح نیمه کاره را دوچندان کرده است. .

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا