بین الملل

گفت‌وگوی تلفنی شولتس و لاپید

دراعظم لمان در ماسی لفنی ا نخست وزیر رژیم ونیستی

ارش مجله ایرانی، نقل از سایت روسیا الیوم، دفتر ائیر لاپید

در آنیه دفتر لاپید مده است ولتس در سخنانش

دو رف مچنین درباره روابط دوجانبه میان رژیم ونیستی و لمان عدل نظر ردند.

ولتس و لاپید مچنین وافقاتی درباره ادامه مکاریای موجود میان دو رف دست افتند.

موضع ریولتس دربرابر محمود اس از ن رفتار د رئیس لات

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا