فرهنگ و هنر

یک سند مهم از جنگ

در مرمانه ا دفاع مقدس نا اظهار نظر

ارش مجله ایرانی، سال دفاع مقدس روایت های متعددی دارد. از روایتای متر نیده ده مربوط به اسناد محرمانه است.

از اسناد محرمانه اظهار نظر ناهنده راقی است در مرور مینیم.

snapد مهم از نگ

«فرمانده رارگاه ملیاتی ائم – ر2

معاونت ملیات و اطلاعات نزاجا (مد ملیات)

لشکر – لشکر۱۶

رابر اظهار نظر از ناهندگان راقی، مواد میایی و سمی نام وقتی مردم ایرانی واهند مله نند ن را منفجر میند و در سرتا سر از این مواد استفاده می کنند. نیا مراتبی لازم اعلام میرد.

نظریه: اسیر درمورد لاستیک در داخل میادین مین است ولی اکنون ابزار مهندسی مایش نشده است

رارگاه ملیاتی ائم سرنگ ستاد دژکام

رنده: ل احب الزمان اطلاع.»

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا