عمومی

۶ استراتژی‌ که شما را کتابخوان بهتری می‌کند

واندن افی نیست! اید ور واندن را ن لد اشید.

ارش مجله ایرانی، رادید نوشت: «کتابوندن وب است. واضح است که ر اب وانیم ار ری انجام میدهیم، آیا درست است؟ به نظر می‌رسد که همین شیوه تفکر است که بسیاری از افراد را به تندخوانی می‌رسانند، خودنمایی با کتابخانه‌های بزرگ و شنیدن کتاب‌های صوتی با سرعت دو برابر و سه برابر سوق داده شده است. اما مه واندنا ا م رابر نیست. مان ور اپیکتوس است او اید میدانست ن رد را و ور میوانند. درست است اواندن ر از لی الیتای دیگر است اما ممکن است افراد این ار را لی د اد د اد درای باشند. سِنِکا می: «مغزهای وبِ سیار ادی دلیلِ آشتیاق وده رای دانش های وده ر رار رفته اند.»

رای نکه ابخوانِ الی اشید، وندن افی نیست! اید ور واندن را ن لد اشید. استراتژی‌هایی که در ادامه به شما معرفی می‌شود، به‌ هیچ‌ وجه کامل نیستند اما اگر حتی به دو استراتژی آن عمل کنید، می‌توان تضمین داد که نه‌تنها تبدیل به یک کتابخوانِ حرفه‌ای می‌شوید بلکه تبدیل به آدمِ بهتری نیز می‌شوید.

. از واندن ابایی لذتی از نهارید دست ردارید

اگر متوجه می‌شوید که کتابی را روی دور تند گوش می‌دهید یا کتابی را به سبک‌های تندخوانی و مروری مطالعه می‌کنید، باید این سؤال را از خودتان بپرسید که «آیا اصلاً این کتاب خوب است؟»

اگر از رنامه لویزیونی ا لم سینمایی وشان نیاید، لویزیون را اموش مینید. از وردنِ ایی دمزه رهیز مینید. ات عمومی را اشتراک های فایده در ای اجتماعی میارند، نفالو منید.

زندگی وتاهر از ن است را رفِ واندن ابایی نید لذتی از واندنشان نمیرید. انون دارم میوید منهای snapi دارید نابراین اگر

این رتیب، مین ور مسنتر میوید، م و متر ابهای مزخرف را مل منید.

. اب ند درست نید

من وقتی اب میوانم، نقل ولها، ایدها داستانها، داستانها و ایقی را نظرم الب و ندآموز. این ار من مک رده م نویسنده و م انسان ری وم و نها نیستم. در سال نگام ازسازیِ ابخانه ریاستجمهوری رونالد ریگان، ای دا د روی ن رچسب. داخل جعبه های شخصی ریگان در زمان تصدی میز ریاست جمهوری قرار داشت که شامل جعبه های سیاهی می شد که داخلشان کارت هایی بود که چهار در شش بود و روی آن ها از قول ها، افکار، داستان ها، کلمات قصار و لطیفه های سیاسی که ریگان با دست خود نوشته بود. ود.

این ارتا ا ناوینی مثلِ «درباره ور»، این نسخه ریگان از اب ند ود. سیاری از نویسندگان و ای سیاسی ابهای ند هستند.

مانطور snapka وصیه رده است: آن دسته‌هایی که قابلیت تبدیل شدن‌شان به آن‌ها را دارند، نه آن جملات به شدت حماسی، استعاره‌های به‌شدت اغراق‌شده از کلام و آرایه‌های ادبی – و باید آنها را به یاد بگیریم تا برایمان کار کنند.»

. اهکارها را ازخوانی نید

اد اولین ار در دبیرستان اهکاری مثلِ «گتسبیِ رگ» را وندهاید. احتمالاً اولین ار اودیسه را واندید، ودید. ن این است که ر مینید این ابا را وندهاید، اما ما نمیتونیم نوشته ابا را ار واندنِ نها دریابیم و درباره اوت نیم. رای مین اید ارها ابای اهکار را وانیم.

سنکا می‌گوید: «اگر می‌خواهید ایده‌های نابی را پیدا کنید که مدت طولانی در ذهن‌تان ماندگار شود، باید روی تعداد آثار محدودی از استاد اندیشه تمرکز کنید، آن‌ها را می‌توانید بخوانید تا بتوانید آن‌ها را کنار بگذارید.»

از نجا آن دائم در الِ ر است و ما م مدام در الِ رستیم، نابراین نچه از الِ ر ن د م.

. از دیگران واهید ابای وب را معرفی نند

رالف والدو اِمرسون مینویسد:

از وقتی که نوجوان ودم این ادت در من نهادینه ده است. ر وقت دمِ موفق و مهمی را ستایش میردم میدیدم، از او میرسیدم: و د ن اب را میواندم. اگر اب زندگی سی را ر داده است این موضوع و سبکی ما ارزش دارد وقت رفش نیم. اگر این ا نها را ر داد است، داقل احتمال دارد و ما مک ند.

. از ربه ودتان نیاموزید

از نراله ها مریکایی ار است: انسانها سالها و رناست مینگند، میمیرند و رای انجام داده اند ارهای مشابه لا میند. استفاده از دانش نها ودخواهی و قدرت است.

ور رأت منید ا نخواندن و آدنگرفتن از اها و اشتباهاتِ سایر ارآفرینان، ور رأت مینید ازدواج و رزندانِ ود را اموری دیهی در نظر رید

اگر رفاً واهید از ربهای ودتان استفاده نید لی یک وابسته از مقِ اریخ، لسفه و موضوعات دیگر نوشید. داستانهای دارد و داستانهایی درباره رابکاریا، استا و موفقیتا را مطالعه نید. انجام ندادند نین اری، رکِ وظیفه است.

. ا رکود ارج وید

مسیر موفقیت مستقیم نیست. این سفر ولانی و رپیچوخم ا الاوپایینا و اوج و ای اد است. ماکنون در میانه اشید، اید در اعماق دره اشید. ماندن و رافتادن در دره را می دهد.

آهی من نیز دچار رخوتی میوم رافتادن در دره است. مانهایی ست وجه مرکز افی رای واندن اب ندارم. اما میدهام در نین واقعی نباید سراغ اب دید روم لکه اید ابی من سِ داد

پس از آن دستم را دراز کنم و به صورت یک کتاب برای خواندن بردارم، کتاب را برمی‌دارم که در گذشته خوانده‌ام… و بعد از کشف مطالب و پیام‌های جدید در آن کتاب. ممکن است ترجمه تازه‌ای از کتاب مارکوس آئورلیوس را بخوانم و از منظری تازه به آن نگاه کنم یا ممکن است رمان‌های محبوبی مثل مردِ تمام‌عیار یا خاطرات هادریان را بخوانیم. [متوجه شدید کتاب‌هایی که زندگی من را تغییر دادند، کدامند؟]

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا