مجله کسب و کار

نحوه اجرای میلگرد سنجاقی در سقف وافل + سقف های دیگر

نحوه اجرای میلگرد سنجاقی در سقف وافل + سقف های دیگر

با توسعه فناوری های جدید در ساختمان های بتنی، وجود روش های کاربردی مانند استفاده از میلگرد سنجاقی در ستون برای افزایش مقاومت سازه بسیار مهم است. این میلگرد سنجاقی در دسته آرماتورهای عرضی قرار می گیرد و با نام های آرماتور پین، آرماتور سنجاق، قلاب دوخت و آرماتور دوخت ستون شناخته می شود.

با توسعه فناوری های جدید در ساختمان های بتنی، وجود روش های کاربردی مانند استفاده از میلگرد سنجاقی در ستون برای افزایش مقاومت سازه بسیار مهم است. این میلگرد سنجاقی در دسته آرماتورهای عرضی قرار می گیرد و با نام های آرماتور پین، آرماتور سنجاق، قلاب دوخت و آرماتور دوخت ستون شناخته می شود.

میلگرد سنجاقی برای انواع سقف ها

میلگرد سنجاقی پین برای مقاومت در برابر نیروهای برشی استفاده می شود. شکل ظاهری آرماتور پین شامل یک میلگرد سنجاقی طولی با دو انتهای خمیده در زوایای مختلف است. این خم انتهایی به تنهایی در دو نوع مختلف انجام می شود:

خم 90 درجه دو طرف: خم استاندارد 90 درجه در دو سر میلگرد سنجاقی ایجاد می شود و طبق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان این خم 12 ​​برابر قطر میلگرد سنجاقی ساخته می شود.

یک طرف خم 90 درجه و یک طرف خم 135: یک خم استاندارد 90 درجه در یک طرف و یک خم استاندارد 135 درجه چنگک در طرف دیگر.

معمولاً برای ساخت میلگرد سنجاقی از آرماتورهای سایز 8، 10 و نوع AII استفاده می کنند. همچنین تعداد و فاصله هر یک از این میلگرد سنجاقیها باید با توجه به نقشه های محاسباتی سازه تعیین شود. میلگرد سنجاقی اغلب در ستون ها و دیوارها استفاده می شود. افزایش مقاومت خمشی این قسمت از ساختمان نقش بسزایی در مقاوم سازی خواهد داشت.

میلگرد سنجاقی پین علاوه بر اینکه به صورت عمودی و مزدوج قرار می گیرد باید به گونه ای تنظیم شود که میلگرد سنجاقی طولی سازه را کاملاً بپوشاند. نکته مهم این است که میلگرد سنجاقی پین باید با استفاده از سیم کاملا به میلگرد سنجاقی متصل شود.

امروزه استفاده از این میلگرد سنجاقی در سازه های بتنی ضروری است، زیرا بر عملکرد و تغییر شکل ستون تحت بارهای جانبی تأثیر مستقیم دارد.

در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان مقرراتی در مورد استفاده از آرماتور پین در موارد زیر آمده است:

در صورتی که فاصله آزاد آرمیچرها بیش از 15 سانتی متر باشد و یا تعداد آرمیچرها بین انکرها بیش از 3 عدد باشد، لازم است انکرها را با انکر یا پین نگه دارید.

میلگرد سنجاقی که در یک سر دارای قلاب با زاویه خم حداقل 135 درجه و قسمت انتهایی مستقیم به طول حداقل 6 برابر قطر میلگرد سنجاقی یا 75 میلی متر و در سر دیگر قلاب با زاویه خمیدگی باشد. حداقل 90 درجه و قسمت انتهایی مستقیم به طول حداقل 8 برابر قطر میلگرد سنجاقی باشد.

این قلاب ها با میله های طولی که در محیط مقطع قرار دارند، عضو را می پوشانند. خمیدگی 90 درجه قلاب ها باید یک در وسط در قسمت های متوالی در طول عضو پخش شود.

در هر قسمت از عضو، فاصله میله های دوخت از یکدیگر در جهت محور طولی عضو نباید از 350 میلی متر بیشتر باشد.

انتهای هر دو میله دوخت باید شامل یک میله طولی باشد و خمیدگی 90 درجه آن در طول میله یک بار در میان تغییر کند.

زمانی که تعداد میلگرد سنجاقیهای طولی در سطح مقطع ستون ها بیش از 12 عدد باشد، عموماً بستن میلگرد سنجاقیهای پین یک در وسط باعث ایجاد مشکل لرزش در هنگام بتن ریزی می شود. بر اساس این آیین نامه می توان به جای استفاده از میلگرد سنجاقیهای پین، از میلگرد سنجاقیهای لوزی شکل استفاده کرد. فقط یک میلگرد سنجاقی طولی آزادانه در هر قاب لوزی شکل قرار می گیرد.

نحوه اجرای میلگرد سنجاقی پین

قسمت اصلی ستون های بتنی و دیوارهای برشی میلگرد سنجاقی پین است. نحوه بستن آن طبق مقررات بین المللی به شرح زیر است:

در مرحله اول باید تعداد میلگرد سنجاقی مورد نظر تعیین شود که بستگی به تعداد آرماتورهای پین، طول ستون بتنی، تعداد میلگرد سنجاقیهای طولی و فاصله آنها از یکدیگر دارد. برای اینکه بگوییم چند میلگرد سنجاقی نیاز است ابتدا باید طول ستون و تعداد لنگرهای آن را بدانیم. مثلاً اگر طول میلگرد سنجاقیهای طولی ستون دو متر باشد به ازای هر پانزده سانتی متر یک چموت لازم است و هر چموت دارای میلگرد سنجاقی سنجاقی است که زاویه 90 آن یکی در وسط در طول مقطع ستون قرار می گیرد. البته اگر تعداد میلگرد سنجاقیهای طولی که در کنار هم قرار می گیرند بیشتر باشد، به آرماتور پین بیشتری نیاز خواهد بود. اما به طور کلی تعداد میلگرد سنجاقیها و نحوه قرارگیری آنها در آرماتور بستگی به نظر مهندس دارد. در واقع خموت یک آرماتور مربعی عرضی است که ستون را احاطه کرده است. البته خموت بسته به نوع کاربری به صورت لوزی، مستطیل و مربع ساخته می شود و نوع لوزی بر خلاف نوع مربعی که دور تا دور ستون است شامل چهار میله در داخل ستون می شود.

مرحله دوم مربوط به اجرای میلگرد سنجاقی پین می باشد، در این مرحله آرماتورهای پین که استاندارد آن خمش نود درجه است در محل مورد نظر قرار می گیرد. هر قلاب خیاطی شامل دو میله رو به رو است، مشروط بر اینکه فاصله میله ها از 20 سانتی متر بیشتر نباشد. سپس نوبت به آرمیچرهای پین نود درجه یک طرفه می رسد. این آرمیچرها به صورت یک در میان با آرمیچرهای استاندارد اجرا می شوند. خمش نود درجه آرماتور باید به سمت برش دال بتنی ستون باشد. آرمیچرهای قلاب خیاطی به وسیله سیم به میله های طولی ثابت می شوند.

مزایا و معایب استفاده از میلگرد سنجاقی

استفاده از قلاب خیاطی مزایای زیادی دارد که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:

میلگرد سنجاقی پین به دلیل شکل خاص خود میلگرد سنجاقیهای طولی را در جای خود نگه می دارد و این مهم ترین مزیت آن است.

میلگرد سنجاقی پین به دلیل ساختار خاص خود به راحتی اجرا می شود و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

میلگرد سنجاقی پین به دلیل سبکی و حجم کم امکان استفاده در هر قسمتی را فراهم می کند.

میلگرد سنجاقی پین علاوه بر مزایا و محاسن دارای معایبی نیز به شرح زیر است:

یکی از معایب میلگرد سنجاقی پین محدودیت استفاده از آن است که برای میلگرد سنجاقیهای کمتر از 12 میلیمتر در هر مقطع ستون کاربرد بیشتری دارد و بیشتر از سایر میلگرد سنجاقیهای غیر پین استفاده می شود.

باید زیر نظر طراح متخصص اجرا شود. زیرا فواصل و نحوه اجرا در کار بسیار مهم است و کوچکترین مشکل می تواند پروژه را با مشکل مواجه کند.

اندازه خم ها و زوایا باید بر اساس محاسبات دقیق انجام شود و کوچکترین اشتباه عواقب ناگواری دارد.

در ابتدا میلگرد سنجاقی باید به صورت پیش ساخته تهیه شود و در صورت عدم صحیح ابعاد نسبت به ستون مورد نظر، استفاده از آنها را با مشکل مواجه می کند.

کاربرد آرمیچر پین

کاربرد اصلی میلگرد سنجاقی پین، قرار دادن آنها در یک ستون به صورت دوتایی و عمود بر هم می باشد. این میلگرد سنجاقی باید روی میلگرد سنجاقیهای طولی ستون همپوشانی داشته باشد و تعداد آرماتورهای پین در هر طرف بسته به فاصله آزاد میلگرد سنجاقیهای طولی تعیین می شود.

کاربرد دیگر میلگرد سنجاقی در دیوارهای برشی است. از آنجایی که این دیوارها تحت فشار برشی ساختمان ها قرار دارند، میلگرد سنجاقیهای طولی آنها باید از استحکام لازم برخوردار باشند. به همین دلیل از قلاب پین برای ثابت نگه داشتن میلگرد سنجاقی استفاده می شود.

برای ساختمان های بتنی چند طبقه، پل ها و سدها استفاده از میلگرد سنجاقی بسیار مهم است.همچنین شما  می توانید از بهترین مجری و پیمانکار سقف وافل راهنمایی و کمک بگیرید.

انواع میلگرد سنجاقیش

میلگرد سنجاقی انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

میلگرد سنجاقی پین با خم استاندارد: این نوع میلگرد سنجاقی با خمش نود درجه در دو طرف تشکیل می شود. اندازه خم میلگرد سنجاقی در دو طرف حدود 12 برابر قطر میلگرد سنجاقی است.

میلگرد سنجاقی پین با خم نیمه استاندارد: در این نوع آرماتورها میلگرد سنجاقی از یک طرف با زاویه 90 درجه و از طرف دیگر با زاویه 135 درجه خم شده و به شکل چنگک در می آید.

میلگرد سنجاقی پین با خمش 135 درجه در دو طرف: در این نوع آرماتورها زاویه ها در جهت مخالف تشکیل می شوند. یک انتها به سمت بالا و یک انتها به سمت پایین زاویه دارد.

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا