اجتماعمجله کسب و کار

مراحل مزایده در اجرای احکام

به نقل از بهترین وکیل در کرج؛ شرایط اجرای مزایده در سازوکار اجرای احکام که از مراحل دادرسی می باشد، بدین صورت که دعوایی در دادگاه مطرح می شود و پس از رسیدگی حکم صادر می شود و با قطعیت حکم صادره به مرحله اجرا می رسد، لذا محکوم له در این مرحله که بسیار طولانی و صعب الوصول می باشد با درخواست اجراییه تشکیل پرونده اجرایی می دهد و در صورت تعرفه مال اقدام به مزایده گذاشتن آن کرده و به محکوم به می رسد.

بهترین وکیل خانواده در کرج | بهترین وکیل زن کرج | بهترین وکیل کرج

شرایط اجرای مزایده چیست؟

در خصوص شرایط اجرای مزایده باید خاطرنشان شد که این تاسیس مستلزم فراهم شدن یکسری تشریفات و اقدامات قانونی است که از جمله آنها:

الف) قطعیت حکم صادره
ب) درخواست صدور اجراییه
ج) معین بودن حکم

می باشد، لذا خوب است بدانید در این موضوع تخصصی حتما باید این موارد و شرایط رعایت شود تا مزایده صحیح بوده و مورد اعتراض واقع نشود.

عقد تشریفاتی چیست؟

در برخی از قراردادها توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. در این نوع عقد که به آن عقد تشریفاتی می گویند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را نداشته باشد، باطل است. هر چند دو طرف عقد نیز به آن اقرار کنند. خوب است بدانید مزایده را نیز می توان در زمره عقود تشریفاتی آورد چرا که رعایت این تشریفات در مزایده ضروری بوده و عدم رعایت نیز موجب بطلان آن می باشد.

چه حکمی شرایط اجرایی را دارد؟

در ماده ۱ قانون بیان شده که تنها احکامی در دایره اجرا به تشکیل پرونده و اجرا ختم می شوند که قطعیت آن صادر شده باشد و امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد. بهترین نظریه در مورد حکم قطعی اینست که علاوه براینکه حکم باید قطعی باشد می بایست اجرایی نیز باشد بدین معنی که اجرایی بودن حکم در برابر اعلامی بودن قرار می گیرد.

بصورت تخصصی و اختصاری می گوید حکم اعلامی حکمی است که در آن محکوم علیه به واسطه آن موظف به انجام کاری نیست در برخی موارد خاص مانند اجرای قرار تامین خواسته و یا دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و ممانعت و همچنین اجرای حکم ورشکستگی نیازمند صدور اجرائیه نمی باشد برخلاف حکم اجرایی که مورد اجرا دقیقا در ان ذکر شده و پس از صدور اجراییه و ابلاغ به موقع اجرا گذارده می شود. خوب است از نکات مهم و اساسی که تخصص و تجربه وکیل می تواند کارایی داشته باشد اینست که وفق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی اجرا باید بصورت کتبی درخواست شود.

شرایط اجرای مزایده و تبیین صدور اجرائیه

از شرایط مهم و اساسی اجرای مزایده صدور اجرائیه می باشد که خوب است بدانید این مورد از وظایف دادگاه نخستین می باشد حتی اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و یا تایید شده باشد که دادگاه عالی محسوب می شود با این حال اجراییه توسط دادگاه نخستین صادر می شود. در اجرائیه مفاد حکم درج و به محکوم علیه یا وکیل وی ابلاغ کرده و محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ باید مفاد آن را اجرا کند و علاوه برآن باید نیم عشر دولتی را نیز پرداخت کند. خوب است بدانید اگر در مهلت قانونی پرداخت نکند مزایده مال توقیفی از طرف محکوم له و یا وکیل حرفه ای وی صورت می گیرد.

خوب است بدانید اجرای احکام که امری بسیار تخصصی می باشد و نیازمند حضور وکیل متخصص و با تجربه که نسبت به تمام جزئیات اجرای مزایده آشنایی دارد می باشد. بنابراین باتوجه به اینکه در وب سایت موسسه وکیل چی پیشتر مقالاتی در خصوص اجرای احکام و مزایده درج گردید، در این نگاره دپارتمان تخصصی موسسه بر اینست که در مورد شرایط و مقدمات اجرای مزایده مطالبی را ارائه دهد.

تبیین معین بودن موضوع حکم در شرایط اجرای مزایده

شرط دیگر اجرای مزایده از منظر وکیل را باید معین بودن حکم دانست که مقصود مشخص بودن موضوع آن و یا خواسته می باشد. معین بودن معمولا با واژه معلوم استعمال می شود و معلوم یعنی موضوع مجهول نباشد و معین بودن در مقابل مردد بودن بین دو یا چند موضوع است.

سوالاتی که ممکن است در خصوص شرایط مزایده ایجاد شود:

  • آیا مال توقیفی در زمان مزایده باید وجود داشته باشد؟
  • آیا اعلام زمان (موعد) برگزاری مزایده لازم است؟
  • آیا تعیین محل مزایده ضروریست؟
  • چه مواردی در آگهی مزایده باید درج شود؟

وکیل اجرای مزایده در تهران

شروط اجرای مزایده را وکیل اینگونه عنوان می دارد با توجه به اینکه مرحله اجرایی مرحله پایانی پرونده در دادگاه می باشد لذا خیلی از افراد بدلیل طولانی شدن بیش از حد مراحل دادرسی تا اجرای حکم در مرحله نهایی که رسیدن به محکوم به را در نتیجه دارد با کراهت انگاشته و تمایلی به انجام آن ندارند درحالیکه این مرحله نیز کاملا تخصصی بوده و نیازمند وجود تجربه و تخصص وکیل حرفه ای در این زمینه می باشد.

لذا خوب است بدانید دپارتمان تخصصی موسسه وکیل چی با کادر مجرب در مرحله اجرا با ارائه راهکارهای مناسب در جهت رسیدن به بهترین نتایج و ارائه راهکار هایی که در جهت رفع سوالات موجود از موانع اجرای مزایده از قبیل آیا تلف مال توقیفی موجب توقیف است؟ آیا حافظ اموال ضامن است؟ آیا مزایده قابل توقیف است؟ و سوالاتی از این دست، یارای شما در پرونده های موجود در دادگاه خواهد بود.

مراحل مزایده اموال منقول و غیر منقول

مقاله تنظیم شده  توسط وکیل ملکی در خصوص مزایده اموال منقول و غیر منقول و نحوه مزایده اموال منقول و غیر منقول  و تشریفات انجام مزایده برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است.

طبق قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده، مزایده از قیمی شروع می شود که یا خواهان و خوانده در زمان ارزیابی، در خصوص قیمت آن توافق می نمایند و یا کارشناس قیمت را تعیین کرده باشد و این قیمت پایه برای مزایده محسوب می شود. از این رو مزایده از قیمت پایه شروع می شود و مال به کسی فروخته میشود که بیشترین قیمت را پیشنهاد و قبول می کند.

اقدامات لازم پیش از تشکیل مزایده اموال منقول و غیر منقول

1- تعیین قیمت پایه اموال : مقصود از قیمت پایه قیمتی است که مال به آن مبلغ ارزیابی شده مورد مزایده قرار می گیرد و داوطلبان خرید با قیمت پایه مال را به بیشترین بهای پیشنهادی خرید می کنند. ارزیابی اموال غیر منقول و به همان ترتیب و شرایط اموال منقول انجام می شود. اگر طرفین بر قیمت اموال توافق نمایند  قیمت پایه همین است در غیر اینصورت قیمت اموال را کارشناس ( ارزیاب ) تعیین می کند.

نکته : چنانچه مال در زمان بازداشت یا پس از آن، توسط کارشناس ارزیابی شده باشد و از تاریخ اعلام نظریه کارشناسی، تا روز مزایده بیش از شش ماه سپری شده باشد ارزیابی پیشین معتبر نبوده و اموال باید دوباره ارزیابی شود.

2- آماده کردن مقدمات فروش مال، در صورت بازداشت یا وثیقه های دیگر.

3- تعیین موعد فروش و محل فروش : طبق قانون در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین خواهان و خوانده تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود در غیر اینصورت، مدیر اجرا موعد و محل فروش را تعیین میکند. موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

4- آگاه نمودن دادسرا : انجام مزایده و فروش باید با حضور مامور اجرا  و نماینده دادسرا به عمل آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می رسد. مامور اجرا مزایده اموال را انجام می دهد و چون محکوم علیه حاضر به فروش مال خود نیست نماینده دادسرا باید حضور داشته باشد که به نمایندگی از محکوم علیه مال را فروخته و صورت مجلس را امضا کند.

5- تنظیم آگهی مزایده اموال و انتشار و الصاق آن : آکهی مزایده مطابق قانون باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود در نقاطی که روزنامه نباشد و هم چنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از 200 هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید میشود.

اشخاص مجاز در مزایده اموال منقول و غیر منقول

1 – مجاز بودن شرکت محکوم له مانند سایرین در خرید : محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و البته اگر بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده شناخته می شود.

2 – مجاز بودن شرکت محکوم علیه در خرید : صاحب مال می تواند محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد که می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

اشخاص غیر مجاز در خرید اموال مزایده

ارزیابان و دادورز ها و سایر اشخاصی که در امر فروش مباشرت دارند هم چنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.

رخداد های جلسه مزایده

1- به فروش رفتن مال در نوبت اول مزایده و پرداخت بها : مزایده اموال به قیمت پایه آغاز می شود و هر کس بالاترین بها را نسبت به سایر داوطلبان خرید پیشنهاد و قبول کند برنده مزایده اعلام میشود و در این صورت برنده مزایده باید 10 درصد از مبلغ را نقدا به  قسمت اجرا بسپارد.

حداکثر مهلت مزبور نباید از یک ماه تجاوز نکند و در صورتی که برنده مزایده ظرف 1 ماه مابقی بهای اموال را نپردازد، مبلغ واریزی او به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید می گردد. قیمت ده درصد با توجه به بهایی است که داوطلب خرید پیشنهاد نموده و با قبول آن برنده مزایده شده است.

2- خریدار نداشتن مال در نوبت اول مزایده و گزینه های محکوم له : هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند مال دیگری را از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.

3- نوبت دوم مزایده اموال منقول و غیر منقول : در نوبت دوم مزایده نیز قیمت قیمت پایه و سایر شرایط فروش همان است که در نوبت اول ذکر شد و در صورت پیدا نشدن خریدار در نوبت دوم مزایده، محکوم له مکلف است مال را به قیمت پایه قبول کند و گرنه با درخواست محکوم علیه مال توقیفی آزاد می شود.

مشاهده مطالب بیشتر

تحریریه مجله ایرانی

اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا