دانش و سلامت

آشنایی با خواص اعجاب انگیز دارویی در کینوا

اه نوا از مواردیست می تواند ایگزین وبی رای اویار اشد. ماهنطور میدانید نوا اه مقوی است. نوا اهی ندهزارساله است لاوه را داشتن مواد مغذی، در مصار انگی، مصار نعتی و دارویی نیز اربرد دارد. ور در مه مراحل فعالیت، در سخترین رایط ممکن است ن اصلی را ایفا میند. ا رید نوا ایوا می توانید رای ود ایگزین مقوی و سالم در وعده ای ایی داشته باشید.

نوا از معدود اهانی است مه واص مغذی در مه مینها را داراست. وجود نوا در مصار انگی، دارویی و نعتی رخه زندگی را سریعتر رده، نیاز روزانه افراد ام و اص را.

واصیل دارویی اه نوا ست؟

اهمیت و سلامت انسان، رای امنیت انسانی ا ور رات وهوا سرعت دن رشد معیت انسانی، افز ما ا ما ر ا رات وهوایی، رات اکوسیستمی سالانه، رات و وادث دید ورت میرد.

س ر این دیم ا ا معرفی اهی انگیز مه وصیت ا لازم در درمان نوا اهی دارای ر و روتین الاست. محصولات ایی دارا مفید و اصی رای سلامتی ستند، در سال نوان اربردی نامید نوا دلیل اربردهای اد ود نیز، مین دسته است. متدانه روزانه نرا راحت نمود.

خواص دارویی گیاه کینوا کینوا یک محصول غذایی مانند خواص مغذی و مقاوم در برابر استرس است که هزاران سال زندگی، تغذیه و دارو را برای فرهنگ‌های بومی آند کرده است. در الاضر نگذاری در رژیم غذایی انسان، در سراسر آن دارد و دلیل واص مغذی ن، نوان وق ا ا ا.

کینواها حاوی مقادیر مفیدی از مواد شیمیایی گیاهی هستند، از جمله آمینواسیدها، فیبر، اسیدهای چرب غیرباع، ویتامین‌ها، مواد معدنی، ساپونین‌ها، فیتو استرول‌ها، فیتوکدیسترویید، فنولیک‌ها، بتلین ها و گلیسین بتایین است. دو دهه محصولات، رآیند ایی و متعددی از نوا ایجاد ده است. لاوه ر این مطالعه الینی نشان داده است نوا مثبت و ابلتوجهی ر سلامت

نقش نوا در ارتقاء سلامت و آنی انسان اثبات ده است. ر در ال ار ا درصد از آنر روزانه ود را از لات مین

نوا در مصارف دارویی

واصول دارویی اه نواسوا نشان می دهد وسیعی از اربردهای دارویی نوا، وجود دارد

  • از درمان مها و ستگیا ا ود سلامت وارش.
  • نوا نوان ای نشاطآور، ویتننده سلامتی و افزایش استقامت در نظر رفته است.

مار دارویی و ایی دارد. استرهای ده از ساقه نوا نام llipta مخلوطی از نوا و ربی نام وپ نگ، رای ارتش اینکا، نگام رکت ر راز وهای ند استفاده مید.

اوجه وجود وصیتا مختلف و مواد مغذی در نوا میوان در آنوا نشاسته نوا دارای ات الی در رایط انجماد و وب است. ناسته نوا میواند ایگزین البی رای نشاسته های اصلاح ده میایی اشد و دین رتیب

ساپون های اصل از نوا را میوان در نعت داروسازی استفاده رد. را ساپونینا میوانند راتی در نفوذپذیری روده، ایجاد ند ساپونین مچنین میوانند نوان

نوا لات است در مناطق مختلف اقلیمی وجود دارد. دانهای ن ارزشی ری نسبت لات معمولی دارد، در سراسر آن، رای مصرف و انسان سیار وصیه میش. دارای رکیب رمعمول و عدل الی ن روغن، ربی و روتئین است. نوا ر ماریای مختلف را اهش می دهد، نابراین، مثلا وب از اربردی است.

مصرف دارویی از نوا

از رگا، ساقه ها و دانه های نوا رای اهداف دارویی استفاده میود. التیام مها، اهش ورم، سکین درد، دنداندرد و دعفونی مجاری بیماری. نها مچنین در استخوانسازی، ونریزی داخلی و نوان دافع رات استفاده می شود.

نایی

خواص‌های گیاهی کینوادانه کینوا، منبع غنی از ویتامین‌ها که در رژیم غذایی انسان برای عملکرد، به‌عنوان کوفاکتورهای آنزیمی در متابولیسم، تنظیم رشد و نمو سلولی، محافظت در برابر آسیب‌های آن‌ها، بهبود بینایی و ایفای نقش مفید در روندهای مختلف فیزیولوژیکی، سایر موارد مصرفی. است. اره دانه نوا سازگار ا مواد، سازنده ماهیچه ها و اهش استرس هستند.

بررسی‌های قبلی در زمینه فعالیت‌های زیستی فیتوکسترویید، باعث تقویت رشد، ضد مصرف، تنظیم‌کننده سیستم ایمنی، محافظ‌کننده در بدن، محافظ عصبی، هیپو کلسترولمی، ترمیم زخم، ضدافسردگی و فعالیت‌های ضداکسیدانی می‌شود. دیدترین مطالعات نشان داده، اره نوا

مواد ن

نوا منبع نی روتین است و دارای دوبرابر روتین نسبت به لات دیگر است. عصاره کینوا حاوی الاستین و کلاژن است که به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا کرم‌های پزشکی و لوسیون‌های ضد پیری را تولید کنند، زیرا خاصیت کاهش ظاهر چین‌وچروک و خطوط ریز را دارند. بسیاری از داروها به دلیل دارابودن مقدار زیادی آمینواسید که به تغذیه وترمیم مو، پوست و پوست سر کمک می‌کند، محلول مراقبت از پوست مو را با عصاره کینوا تهیه می‌کنند.

روشگاه ایوا، رید مطمئن محصولات نوا و مناسب است

ما آن می توانید محصولات نوا را در روشگاه ایوان نید و مناسب ریداری نید. https://hayvaco.com

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا