دانش و سلامت

اسامی پایگاه‌های تجمیعی فعال واکسیناسیون کرونا در تهران

وزارت دا درمان و موزش ا وجه افزایش موارد مورد نظر سویه دید ووید

ارش مجله ایرانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به افزایش موارد به سویه جدید کوید۱۹ و افزایش شهرهای قرمز و نارنجی، اسامی پایگاه‌های تجمیعی فعال واکسیناسیون کوید۱۹ در تهران را اعلام کرد.

موطنان میوانند رای انجام واکسیناسیون ووید-19 و ریک دوز ادآور

. آه میعی واکسیناسیون ووید-۱۹ لینیک اد دانشگاهی لوم ران

درس: عان انقلا ابان ابوریحان، اطع ابان د نظری لاک لینیک اد دانشگاهی لوم ران – لفن:

. سامانه۱۳۷ (سوله )

درس: اتوبان لع مال رب ارک ابان ارایی، ن ابان سمیعی – لفن:

. آه میعی واکسیناسیون ووید-۱۹ سایت د امامی (پایگاه سلامت ماره لاث)

درس: میدان راه ن ابتدای آبان وش، نرسیده سه راه وحدت اسلامی نب اورژانس ران – لفن:

. ایگاه میعی واکسیناسیون ووید-۱۹ سوله ران الزهرا(ع)

میدان ریانک، انتهای وچه محبی – لفن:

. ایگاه میعی واکسیناسیون ووید-19 راپزشکی (ساختمان دانشکده دندانپزشکی)

درس: لوار اورز، آبان دس، ساختمان دیم دانشکده دندانپزشکی

. ایگاه میعی اشراق رانپارس

درس: رانپارس، آبان نواره رهنگسرای اشراق

.ایگاه میعی ردستان

درس: رگراه دستان

.ایگاه اران واقع در مرزداران دانشگاه لوم ایران

منین لاوه ر ایگاه ای میعی، مراکز دمات اما سلامت ری و روستایی،

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، پایگاه‌های تجمیعی فعال واکسیناسیون کوید-۱۹ در حال تکمیل شدن جهت ارائه خدمات به مردم هستند و تا پایان هفته اسامی مراکز جدید اطلاع‌رسانی خواهند شد.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا