دانش و سلامت

افزایش موارد ابتلا به آبله میمونی در هند

مقامات داشتی ند اعلام ردند موارد در این ور رسیده است.

ارش مجله ایرانی این مقامات داشتی ند مچنین اعلام کرد

لانشهر دهلی در ند ن مورد دیگر را له میمونی ارش رده اکنون مجمو

مقامات دا ند مچنین اظهار نظر از ن ا این ال ست له میمونی رد ساله در دهلی دون این که دیگر سفر رده اشد، مثبت اعلام شود.

در ند در ار و سال اری میلادی (۲۰۲۲) در ایالت رالا در این ور د

له میمونی ماری مشترک ن انسان و وانات است وسط ویروس له میمونی ایجاد میود. این بیماری در مناطق مانند غرب و مرکز آفریقا بومی است با این حال به گزارش سازمان جهانی بهداشت اخیراً این بیماری در دیگر به ویژه در اروپا و آمریکا نیز گزارش شده است.

لائم این ماری معمولا ورات وستی و ورم دد لنفاوی ستند.

ارش آن دی وی، این ماری نیاز درمان ویژه ای ندارد و دو ا ار ود ود می

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا