دانش و سلامت

با سازنده لباس فضانوردان مسافر ماه آشنا شوید!

ما اکنون میدانیم ماهنوردهای دی ناسا لباسی در ره ماه واهند وشید.

“اسیوم اسپیس” (Axiom Space) رای ساخت لباس ایی ماه در مامور “آرتمیس اب” ماموریتی دف ن رودانوردان در نزدیکی نوبی ماه در سال است. ر مه رنامه رود، رتمیس اولین رود دمه روی ماه از مان رین رواز “آپولو” در سال.

ناسا د دارد رنامه رتمیس ادامه دهد و ایان د آ دمه در نزدیکترین مسایه مین ایجاد

«لارا کرنی»، مدیر برنامه فعالیت برون‌خودرو و تحکیم سطح انسانی ناسا در بیانیه‌ای گفت: ناسا مفتخر است که با صنعت تجاری در این مأموریت تاریخی همکاری می‌کند تا آغازگر حضور پایدار ایالات متحده در سطح ماه باشد.

وی افزود: نچه در رتمیس و ماموریتای نده روی ماه و اطراف ن در واقع، این لباسهای ما را ادر میسازند و دم دی را رداریم.

ناسا در ماه ژوئن سال جاری اعلام کرد که شرکت “اکسیوم اسپیس” و تیمی به رهبری شرکت “کالینز ایرواسپیس” (Collins Aerospace) را برای توسعه و ساخت لباس‌های فضایی برای ماموریت‌های آینده به ماه و ایستگاه فضایی بین‌المللی انتخاب کرده و این دو تیم خصوصی را انتخاب کرده است. رقابت رای رارد مجموعا ارزش .5 میلیار را یک سال دسته وردهاند.

این رقم مجموعه وظایف رداخت واهد د و وسعه لباس های رای مامور رتمیس

آژانس فضایی ایالات متحده آمریکا با استفاده از ۵۰ سال تخصص در توسعه لباس‌های فضایی، الزامات فنی و ایمنی را برای نسل بعدی لباس‌های فضایی تعریف کرده است و اکنون شرکت اکسیوم اسپیس، مسئولیت طراحی، توسعه، احراز صلاحیت، گواهینامه گواهینامه و تولید لباس‌های فضایی و ات انی ن را ر ده واهد داشت.

اختیارات آموزش فضایی، برنامهریزی ماموریت و تایید سیستمهای خدماتی برای ناسا محفوظ خواهد بود و شرکت اکسیوم اسپیس، آزمایش لباسهای فضای جدید در محیطی شبیه به فضا قبل از انجام ماموریت آرتمیس ۳ خواهد بود. ارشناسان نا نسل دی لباسهای ایی تاکید رتر، مه اره و ادوامتر واهد ود.

ناسا در ابتدا قصد دارد خودش این لباس‌ها را تولید کند، اما به این دلیل که اگر اقدامی انجام دهد اگر این موضوع را اعلام می‌کند، ناسا خودش لباس‌هایی را تولید می‌کند که تولید می‌کند، لباس‌ها را با تغییرات قابل توجهی تولید می‌کند که در حال افزایش است. دنبال رکایی رای ولید لباس .

ر اکسیوم اسپیس ارنامه درخشانی دارد. چندی پیش دو شرکت فضایی آمریکایی به نام‌های «اسپیسی‌ایکس» و شرکت پروازهای فضایی ویژه «اکسیوم اسپیس» با فرستادن چهار شهروند به فضا برای اقامت ۸ روزه در ایستگاه‌های فضای بین‌المللی (ISS) تاریخساز. ماموریتی این رکت انجام داد در الب رواز املا وصی نام ماموریت “Ax-1”

5858

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا