دانش و سلامت

زمان و مکان برگزاری کنگره رادیولوژی؛ حامی دکتردکتر

دکتردکتر حامی کنگره رادیولوژی ایران در سال 1401 : کنگره رادیولوژی ایران همه ساله میزبان مهمانانی از سایر دنیا است.همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره رادیولوژی ایران محلی برای نمایش آخرین تجهیزات تجهیزات پیشرفته که توسط شرکتهای داخلی و یا شرکتهای بین المللی ارائه می شود. میرد.

فعالیت‌های علمی انجمن رادیولوژی ایران شامل کنگره‌های سالانه است که مهم‌ترین آن‌ها کنگره رادیولوژی ایران، بزرگترین گردهمایی‌های رادیولوژیست‌ها و سایر متخصصین علوم مرتبط با رادیولوژی هستند.

مان و مکان گزارشی نگره رادیولوژی؛  امی دکتردکتر

دکتردکتر، امی نره رادیولوژی ایران ۱۴۰۱

ر دکتردکتر نوان از اذیگران نعت سلامت الکترونیک ور، لاوه ر ارائه دمات نلاین

ا دکتردکتر از آن و مراکز درمانی منتخب سراسری ور نوبت دکتر، مشاوره لفنی و دمات مایشگاهی دریافت نید. 15.000 مطب، لینیک و مایشگاه ال، اسخگوی سریع و نلاین نیالا ما .

مان و محل گزارشی نگره رادیولوژی سی و م

سی و مین نگاره رادیولوژی ایران در مرکز مایشای ملی رج میلاد ران گزارش واهد د و رای در د. نگره رادیولوژی ایران مراجعه کنید.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا