دانش و سلامت

معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

ارش رآنلاین، موسس نیاد لمی موزشی لم در این ن من دانی از معلمان نمونه،
وی، ر نظر ات لمی مردم ل معلمی رین اطمینان را دارند.

موسس نیاد لمی موزشی لم اشاره اثیرگذار معلمین ر دانش وی ا ان این معلمان ربیت نندگان نده سازان ستند، اطرنشان رد:

لم رین ل دنیا را معلمی معرفی رد و اظهارکرد: وی ریح رد: راساس ات، ایران از نظر موزشی از رکیه، اندونزی، رزیل و مالزی سیار لوتر است.

46

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا