دانش و سلامت

هشدار نسبت به موارد تشخیص داده نشده فلج اطفال در آمریکا

مریکایی در مورد موارد داده نشده لج اطفال دار داد.

ارش مجله ایرانی، مقام داشتی در ایالت نیویورک

این اظهار نظر نر دنبال ن مطرح د ماه

ورهای وسعه افته دار داده ده نرخ و اکسیناسیون در رابر ماری لج اطفال را افزایش می دهد.

دکتر اتریشیا اشنابل روپرت، میسر داشت منطقه راکلند در نیویور است نگران وع لج اطفال در آن تا. در ورت مشاهده مورد لج نها مورد وجود ندارد. روز لج اطفال متر ازیک درصد است. موارد اکثر دون لامت ا لائم ستند و این لائم چیزهای نادیده رفته می وند.

وی اکید رد: نابراین دها اید آران

ارش ری سی، او : این مسئله سیار دی رای آن است و نها مربوط به ایالت نیویورک نیست. اید مطمئن ویم مه معیت درستی واکسینه ده اند.

انتهای ام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا