دانش و سلامت

کشف یک سنگ ،تاریخ حیات اولیه را ۳۰۰ میلیون سال به عقب برد

محققان ساختارهایی وچک و اص رشته های و لوله مانند را در این snap ا این ال مامی موافق نبودند این ساختارها منشا علمی دارند.

اکنون پس از تجزیه و تحلیل و تحلیل های بیشتر، مطالعات کالج دانشگاهی لندن، ساختار بسیار بزرگتر و پیچیده تری را در داخل این سنگ کشف کرده و این ساختارها، ساختاری ساقهمانند با شاخه های موازی در یک سمت است که نزدیک به یک سانتی متر طول دارند.

باورهای مطرح شده گرچه تصور می شود که برخی از روش ها می توانند از طریق واکنش های شیمیایی تصادفی ایجاد شوند، اما در نتیجه شبه ساقه با شاخه های موازی احتمال وجود دارد که منشا بیولوژیکی داشته باشد و این امر نیز به دلیل آن است که هیچ ساختاری مشابه آن از طریق واکنش های شیمیایی وجود ندارد. ایجاد نشده است.

نشانهایی از ات اولیه ا ررسی snapkom

ا ال اولین واهد ناخته ده از ات ر روی

دکتر “دومینیک پاپینو” (Dominic Papineau) نویسنده اصلی این مطالعه از دانشکده علوم زمین کالج دانشگاهی لندن گفت: ما در این مطالعه با بررسی شواهد مختلف نشان دادیم از کسانی که انواع مختلف بیماری ها بین 3.75 تا 4.28 میلیارد سال پیش روی مینی وجود داشته اند. این دان معناست ات میوانست میلیون سال س از لمین از ده اشد. از نظر مین ناسی، این روند سیار سریع است و مانند دور رخش ورشید دور آن ما است.

مان این مطال مچنین واهدی را رندند آنها ترکیبات فرعی شیمیایی را در این سنگ پیدا کردند که با میکروبهای باستانی آهن، گوگرد و احتمالاً از کربن تشکیل شده و نور را از طریق نوعی فتوسنتز بدون دریافت کرده و زندگی میکردند، سازگار است.

نایج این افته های دید نشان می دهد انواع ات میکروبی ممکن است در مین اولیه وجود داشته باشد. وجود نها مچنین آمدهایی رای امکان ست رازمینی میند.

در این مطالعه، مطالعه های را مربند روی وست نووآگیتوک (NSB)

کمربند روی پوستهای نووآگیتوک، زمانی تکهای از کف دریا و بنابراین حاوی برخی از قدیمیترین سنگهای رسوبی روی زمین است که گمان میرود در نزدیکی سیستم چاههای گرمابی قرار گرفته است. مین است از نظر میناسی، ای اطراف ود را رم میند.

سخت سنگ را به بخشهایی به ضخامت کاغذ (100 میکرون) برش دادند تا از ساختارهای نزدیک فسیلی ریز فسیلی که از هماتیت و مانند آن نوعی اسید ساخته شده و در کوارتز محصور شده بود مشاهده کنند.

امت این محقق ریده وندند و این امر مرض ارا مان ار ار

نا این ساختارها و رکیبات را ا سیلهای دیدتر و اکتریا چنکنده در در ند در ند.

تیم تحقیقاتی نور بر تجزیه و تحلیل نمونه سنگ در زیر میکروسکوپ و رامان مختلف (که پراکندگی نور را می گیرد)، یک ابر رایانه از سنگ را با استفاده از بخشهایی که هزاران تصویر را با دو تکنیک تصویربرداری با نمای بالا پردازش میکرد، به صورت. دیجیتالی ازسازی ردند.

اولین روش میکرو سی ا میکروتوموگرافی(میکروتوموگرافی) دومین روش نیز رتو ونی تجهیزات ود ای snap امت نانومتر را ا میکرورکوپ ر دو نیک مجموعه از اویر را ولید ردند رای ایجاد مدلهای سه دی از موارد مختلف استفادن می.

محققان در و لیل ود این نتیجه را به دست آوردند ساختارهای ماتیت نمی تواند از ریق کند و رم دن داد اد اسدن برسد ساروند ساارهای ماتیت.

نا اظهار نظر این ساختارها در وارتز ریزتر(کمتر اثیر دگرگونی)

سطح مچنین ناصر میاب اکی را در این snap این امر ایید میند این رسوبات دریا اندازه اندا آرا انی اطراف دمت دارند.

مشاهده مطالب بیشتر

دکمه بازگشت به بالا