اقتصادی

کاهش تورم تولیدکننده برق در اردیبهشت ماه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۲- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۰.۲ درصد)، ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد کاهش دارد.

به گزارش مجله ایرانی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۳۲۲.۲ محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۲ درصد کاهش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۳ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۲- درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۰.۲ درصد)، ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد کاهش دارد. در ماه مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به ماه قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۳.۶-، ۳.۱- و ۰.۶ درصد بوده است.  

کاهش تورم تولیدکننده برق در اردیبهشت ماه

کاهش تورم نقطه به نقطه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۸.۷ درصد)، ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶.۳ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۰.۹، ۴.۴ و ۱۴.۴ درصد بوده است.

کاهش تورم تولیدکننده برق در اردیبهشت ماه

کاهش تورم سالانه

همچنین در این ماه (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳  نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۹.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۴.۴ درصد)، ۵.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در ماه قبل، ۳۹.۱ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۳۹.۲، ۳۸.۸ و ۳۹.۴ درصد بوده است.

کاهش تورم تولیدکننده برق در اردیبهشت ماه

انتهای پیام

مشاهده مطالب بیشتر
دکمه بازگشت به بالا